พาณิชย์” เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

“พาณิชย์” เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ให้ชี้แจงได้จนถึง วันที่ 30 พฤษภาคม ศกนี้ ก่อนนำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงรายละเอียดในกฎหมายต่อไป คาดหากกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้ จะดึง SME เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้น

คุณบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เปิดให้ทุกภาคส่วนที่อยากจะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. … โดยสามารถยื่นแสดงความเห็นเข้ามายังกรมฯ ได้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ซึ่ง กรมฯ จะนำข้อเสนอแนะทั้งหมดไปรวบรวม เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจให้มากที่สุด และจากนั้นจะนำเสนอตามขั้นตอนเพื่อให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ต่อไป

ทั้งนี้ กฎหมายฉบับนี้ เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SME) ที่อยู่นอกระบบ เพราะเมื่อเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว จะสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐ ทั้งมาตรการด้านการเงิน การคลัง สินเชื่อ และภาษี ที่รัฐบาลได้มีมาตรการออกมาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพราะจากเดิม SME ที่ได้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นกิจการที่ค่อนข้างมั่นคงและอยู่ในระบบเท่านั้น

คุณบรรจงจิตต์กล่าวว่า สำหรับเหตุผลที่ต้องมีการยกร่างพ.ร.บ.จัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว เพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยห้างหุ้นส่วนและบริษัทได้กำหนดให้ผู้เริ่มก่อการจัดตั้งบริษัทจำกัดและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป ซึ่งในทางปฏิบัติมักก่อให้เกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน รวมทั้งก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการลงทุนจัดตั้งบริษัทจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจ เพราะข้อมูลทางสถิติพบว่าการถือหุ้นในบริษัทจำกัดส่วนใหญ่มีสัดส่วนการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งที่ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการที่แท้จริงอยู่แล้ว

นอกจากนี้ กฎหมายยังสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการเริ่มจัดตั้งองค์กรธุรกิจอย่างง่าย ไม่ยุ่งยาก ทำให้บทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันไม่สอดคล้องต่อการประกอบธุรกิจ จึงต้องยกร่างกฎหมายใหม่เพื่อนำมาบังคับใช้ และสนับสนุนการประกอบธุรกิจของประเทศ และทำให้การประกอบธุรกิจมีความง่ายขึ้น

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว พ.ศ. … มีทั้งหมด 9 หมวด 64 มาตรา ได้แก่ หมวด 1 บททั่วไปเกี่ยวกับความเป็นนิติบุคคลและสิ่งที่บริษัทต้องปฏิบัติ หมวด 2 การจัดตั้งบริษัท หมวด 3 การบริหารจัดการ หมวด 4 การจ่ายเงินปันผล หมวด 5 การเพิ่มทุนและการลดทุน หมวด 6 การแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด หมวด 7 การเลิกบริษัท หมวด 8 การถอนทะเบียนร้าง หมวด 9 บทกำหนดโทษ.

แสดงความคิดเห็น