กระทรวงอุตฯ วางงบ 5 ร้อยล้าน เดินหน้าหนุนเอสเอ็มอี

กระทรวงอุตสาหกรรม ชงเสนองบปี 61 จำนวน 5,901 ล้านบาท วางแนวทางเสนอนโยบายรัฐบาล 5 เรื่องหลัก ระบุกันกว่า 500 ล้านบาท สำหรับหนุนเอสเอ็มอี ยันมุ่งผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเข้มข้น

คุณสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอของบประมาณ ประจำปี 2561 จำนวน 5,901 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2560 ราว 1% หรือ 21 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล 47% จำนวน 2,770 ล้านบาท เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

สำหรับแผนงานในปี 2561 ตามนโยบายรัฐบาลของกระทรวงอุตสาหกรรม มี 5 เรื่องหลัก ได้แก่ ศูนย์ทดสอบ ยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ วงเงินในการพัฒนา 625 ล้านบาท โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 122 ล้านบาท การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 660 ล้านบาท การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 286 ล้านบาท และส่งเสริมเอสเอ็มอี 567 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน 286 ล้านบาท ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน เข้มแข็ง 104 ล้านบาท ผ่านการพัฒนามาตรฐานสินค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชน อุตสาหกรรมชุมชน หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมถึงงบประมาณที่ลงจังหวัด การพัฒนาโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 53 ล้านบาท การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 46 ล้านบาท และอื่นๆ อีก 21 ล้านบาท

นายสมชาย กล่าวด้วยว่า ในการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศในปีหน้าจะเข้มข้นขึ้น โดยกระทรวงจะเข้าไป ส่งเสริมใน 7 สาขา ได้แก่ ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แปรรูปอาหาร หุ่นยนต์ เชื้อเพลิงชีวภาพ และเคมีชีวภาพ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ส่วนที่เหลือ เช่น การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการบินและโลจิสติกส์ จะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น