สภาวิชาชีพบัญชี ลั่น SME ไม่ยุ่งยาก! ระบบมาตรฐานบัญชีแบบใหม่

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำระบบบัญชีแบบใหม่ มีเพียงแค่การจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งก็จะได้รับการผ่อนผันการจัดทำไปอีก 2 ปี เพื่อมีเวลาเตรียมตัว

สภาวิชาชีพบัญชี ย้ำมาตรฐานบัญชีใหม่สำหรับ SME ไม่กระทบภาระธุรกิจขนาดเล็ก  เหตุไม่ต่างจากมาตรฐานเดิม เผยมีเพียงการจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งได้รับการผ่อนผันไปอีก 2 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการเตรียมฐานข้อมูล ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายท่าน กำลังติดตามข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลง ของ “มาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการ ขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs)” และมีความกังวลว่า “จะสร้างภาระแก่กิจการขนาดเล็ก”

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการ กำหนดมาตรฐานการบัญชี ขอยืนยันว่า กิจการขนาดเล็กซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของระบบเศรษฐกิจ ของประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก TFRS for SMEs เพราะกิจการกลุ่มนี้เข้าข่าย เป็นกิจการ NPAEs ไม่ซับซ้อน ซึ่งมีโครงสร้าง การถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน และมาตรฐานฯ ดังกล่าว อันที่จริงก็คือ TFRS for NPAEs เดิมที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ได้รับการแปลงร่างเข้าไปบรรจุอยู่ในมาตรฐานฯ ฉบับใหม่นั่นเอง

การนำมาตรฐานบัญชี SME ไปใช้จึงไม่ได้แตกต่างจากมาตรฐานบัญชีเดิมที่ใช้อยู่เลย มีเพียงแค่การจัดทำงบกระแสเงินสดซึ่งก็จะได้รับการผ่อนผันการจัดทำไปอีก 2 ปี เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับนักบัญชีในการเตรียมฐานข้อมูล   ซึ่งงบกระแสเงินสดนี้จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดให้ สถาบันการเงินต้องใช้งบการเงินจากบัญชีชุดเดียวในการพิจารณาสินเชื่อจากธนาคารแก่ SME อีกทั้งยังเปิดทางเลือกให้สามารถตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หรือ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วย มูลค่ายุติธรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและ สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ รายเล็กในการแข่งขันโดยสื่อสารข้อมูลทางการเงินตามมาตรฐานสากลที่ผู้ใช้ทั่วไปเข้าใจได้ง่าย

สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ต้องกังวลว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระ แก่ท่าน และขอเน้นย้ำว่า งบการเงินยังคงจัดทำ เช่นเดิม คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและหมายเหตุประกอบงบการเงินการรับรู้รายการและวัดมูลค่าเหมือนเดิม ผลประโยชน์ของพนักงานยังคงรับรู้รายการโดยวิธีประมาณการที่ดีที่สุดเหมือนเดิม มีทางเลือกสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ให้ใช้ราคายุติธรรมได้และการรับรู้รายได้ อสังหาริมทรัพย์ ยังคงรับรู้ด้วย 3 วิธี เหมือนเดิม

ส่วนกิจการที่เข้าข่ายซับซ้อนตาม TFRS for SMEs ได้แก่กลุ่มกิจการ หรือกิจการที่เป็น ฐานะเป็น บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ร่วมการงาน กลุ่มเหล่านี้มีจำนวนน้อยและ ข้อกำหนดใหม่มีวัตถุประสงค์ให้กิจการ เหล่านี้เสนอข้อมูลการเงินที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ทำอยู่ เช่น การจัดทำงบการเงินรวม เป็นต้น

นอกจากนั้น สภาวิชาชีพบัญชีด้วย ความร่วมมือจากหลายฝ่าย ได้มีโครงการ พัฒนา Software บัญชีสำหรับ SME และ Work Sheet สำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสด ในรูปแบบโปรแกรม Excel ซึ่งตอบโจทย์ ผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพ ให้จัดทำบัญชีอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการจัดทำงบกระแสเงินสด ให้ง่ายขึ้น ซึ่งช่วยลดภาระและต้นทุน การจัดทำบัญชีลงได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดสอบโปรแกรมดังกล่าว คาดว่า จะแจกให้ผู้ประกอบการใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้เร็ว ๆ นี้

แสดงความคิดเห็น