ก.ม.ศุลกากรใหม่ใช้พ.ย.นี้ เลี่ยงภาษีประเมินยาว10ปี

พ.ร.บ.ภาษีศุลกากรใหม่เปิดโอกาสให้ขยายเวลาประเมิน 5 ปี และในกรณีพบหลักฐานเลี่ยงประเมินกฎหมายให้ขยายอำนาจการประเมินออกไปเป็น 10 ปี

คุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.ศุลกากร ฉบับใหม่ ปี 2560 ได้ประกาศลงราช กิจานุเบกษาแล้วและจะมีผลบังคับจริงในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้ ซึ่งส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมศุลกากรมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มบทลงโทษผู้กระทำผิดที่รุนแรงขึ้น ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุนการค้าของไทย สำหรับสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ศุลกากรใหม่ ผู้นำเข้าและส่งออกสินค้ามีหน้าที่ต้องสำแดงราคาและเสียภาษีอากรให้ครบถ้วนถูกต้อง หากเจ้าหน้าที่เห็นว่าไม่ยอมเสียภาษีหรือเสียไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีภายใน 3 ปี หลังจากที่ยื่นใบขน และหากมีเหตุจำเป็นประเมินไม่ทันยังให้ขยายเวลาการประเมินภาษีได้อีก 2 ปี รวมเป็น 5 ปี

นอกจากนี้ ในกรณีที่พบหลักฐานว่ามีเจตนาฉ้อโกงไม่ยอมเสียภาษีให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีได้อีก 5 ปี หลังจากที่พ้นกำหนด 5 ปีแรกข้างต้น ทำให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินภาษีผู้ฉ้อโกงภาษีเป็นเวลานานถึง 10 ปี ที่สำคัญหลังเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีแล้วให้ส่งกับผู้ประกอบการ ที่มีหน้าที่เสียภาษีรับทราบและต้องชำระภายใน 30 วัน หากไม่ชำระให้เสียเงินเพิ่ม 1% ต่อเดือน และเสียค่าปรับ 20% ของภาษีที่ค้างชำระ

ขณะเดียวกันอธิบดีกรมศุลกากรยังมีอำนาจยึดอายัดสินค้าของผู้ประกอบการที่อยู่ในอารักขาของกรมศุลกากร หากครบกำหนด 30 วัน ไม่ยอมชำระภาษีให้ครบ กรมศุลกากรสามารถที่จะขายทอดตลอดสินค้าเพื่อนำเงินมาชำระภาษีได้ หากยังไม่พอชำระค่าภาษี อธิบดีกรมศุลกากรยังมีอำนาจยึดอายัดสินทรัพย์ของผู้เสียภาษีไม่ครบได้ทั่วราชอาณาจักรโดยไม่ต้องขอคำสั่งจากศาล เพื่อขายทอดตลาดและชำระค่าภาษีให้ครบจำนวน

สำหรับขั้นตอนการอุทธรณ์ภาษีได้กำหนดกรอบเวลาให้รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก โดยคณะกรรมการอุทธรณ์จะต้องพิจารณาให้เสร็จภาย 180 วัน และขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 90 วัน จากกฎหมายเดิมที่ไม่มีการกำหนดเวลา นอกจากนี้กำหนดบทลงโทษผู้ให้ข้อมูลการเสียภาษีเป็นเท็จ ต้องจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น.

แสดงความคิดเห็น