ลาว จัดทัพ รัฐ-เอกชน ให้ความรู้สินเชื่อและบริหารความเสี่ยง

หน่วยงานภาครัฐลาวรวมตัวกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความ […]

หน่วยงานภาครัฐลาวรวมตัวกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความรู้เรื่องบริหารความเสี่ยงสำหรับสินเชื่อ

ตัวแทนจากธนาคารกลางและธุรกิจสถาบันการเงิน ตลอดจนกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชยศาสตร์และหอการค้าและการค้าแห่งประเทศลาว รวมตัวกันให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของการให้กู้ยืมเงินแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ SME โดยมี ADE เป็นสถาบันให้การสนับสนุน

ในระหว่างการฝึกอบรมสี่วันผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้บทเรียนต่างๆเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของการให้สินเชื่อ SME ในประเทศรวมถึงหลักการบริหารความเสี่ยงโดยรวมการประเมินการเจรจาต่อรองของคู่ค้าในกระบวนการให้สินเชื่อ SME การจัดความเสี่ยงและการติดตามกระแสเงินสด ให้กับธนาคารและสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและเอดีบีมีความสัมพันธ์อันยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ธนาคารกลางลาวและ ADB ได้หารือถึงยุทธศาสตร์การเป็นหุ้นส่วนของตนทุกห้าปีสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลาว ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของ ADB เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น