เมียนมากู้เงิน JICA 5 พันล้านเยนปล่อยกู้ SME

รัฐบาลเมียนมากู้เงิน JICA 5 พันล้านเยน มาปล่อยกู้ SME ผ่านธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น พร้อมตั้งหน่วยงานอบรมให้ความรู้

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของเมียนมาที่จะได้รับอนุมัติในการขอสินเชื่อนั้นจะต้องเป็น SME ที่มีสภาพการบริหารกิจการที่ดี ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เน้นการส่งออก มีการสนับสนุนด้านเทคนิค เทคโนโลยี หรือมีความร่วมมือผ่านทางองค์กรระหว่างประเทศด้วยการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผลิตอาหารและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคและรัฐ

เงินที่รัฐบาลเมียนมามาให้การสนับสนุน SME ในครั้งนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นเงินกู้ระหว่างประเทศที่ได้รับจาก JICA จำนวน 5 พันล้านเยน อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอีกจำนวน 185,558 ล้านริงกิต โดยจะกระจายให้แก่ SME ที่เริ่มก่อตั้งใหม่ 185 แห่งใน 10 ภูมิภาค ซึ่งโครงการสินเชื่อดังกล่าวจะเริ่มอนุมัติได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 โดยดำเนินผ่านธนาคาร KBZ ธนาคารเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเอสเอ็มอี ธนาคาร Ayeyawady ธนาคาร CB Bank และ MAB Bank

นอกจากนี้ทางรัฐบาลเมียนมายังมีโครงการจัดเตรียมให้เงินกู้ที่เหลืออยู่เพื่อกระจายสินเชื่อต่อไปในปีงบประมาณ 2561  โดย SME ที่ประสงค์จะยืมเงินอาจไปขอสินเชื่อกับธนาคารต่างๆ และจะมีการเบิกจ่ายเงินกู้หลังจากผ่านการตรวจสอบโดยคณะกรรมการของธนาคาร โดยสามารถสมัครผ่านแผนกการนิเทศและตรวจสอบอุตสาหกรรมในเขต Ayeyawady ได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีโครงการที่จะสร้างระบบการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ที่มาขอสินเชื่อด้วย

แสดงความคิดเห็น