SME ท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุด

สสว.เผยSMEกลุ่มท่องเที่ยวขยายตัวสูงสุด จีดีพีโต4.2% พร้อมเร่งทำแผนแม่บทส่งเสริมSME

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ในไตรมาส 3 พบว่ามีอัตราการขยายตัว 4.2% สูงกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เติบโต 2.9% ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 40% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ปีนี้ GDP ของ SME จะเติบโต 3.7 – 4.7% เมื่อเทียบกับ GDP ของประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเติบโต 2.7 – 3.2% ซึ่ง สสว. ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนของ GDP ของ SME เป็น 45% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ภายในปี 2564
นางสาลินี กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ สสว. อยู่ระหว่างเร่งทำแผนการส่งเสริมSME เป็นแผนแม่บทในฉบับที่ 4  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (2560 – 2564) โดยแผนงานดังกล่าวคาดจะแล้วเสร็จกลางปี 2559 เน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการ SME รายใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 10 อุตสาหกรรม ซึ่งมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก
ทั้งนี้ GDP ของ SME ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า มีการเติบโต 4.2% เป็นผลมาจากการขยายตัวของกลุ่ม SME ในภาคส่วนการท่องเที่ยว ที่มีการเติบโต 20.3% ,ก่อสร้าง 10.6% ,ขนส่งและโลจิสติกส์ 7.5% ,บริการด้านสุขภาพ 6.7%,ค้าปลีก ค่าส่ง 6.3% แต่ตัวเลขดังกล่าวถือว่าชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ เติบโต 5.1% สวนทางกับ GDP ของประเทศในไตรมาส 3 ประจำปี 2558 ที่มีการคาดการณ์เติบโต 2.9% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่เติบโต 2.8%
อย่างไรก็ตาม GDP ของ SME บางสาขาหดตัวลงในอัตราที่เท่าๆกัน 0.5% ได้แก่ กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนผลิตเครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก สำหรับนิติบุคคลของธุรกิจ SME ที่จดทะเบียนใหม่ในช่วง 8 เดือนแรก ของปี 2558 มีจำนวน 41,652 ราย โดยส่วนใหญ่จะเป็นในภาคบริการ ซึ่งมีจำนวน 22,905 ราย คิดเป็น 41.26 % ของ SME ที่จดทะเบียนใหม่
แสดงความคิดเห็น