รัฐบาลเมียนมาวางแผนกระตุ้น SME เพื่อให้เกิดงานและการจ้างงาน

รัฐบาลเมียนมาเตรียมทำการผลักดันอย่างเต็มรูปแบบในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานที่มากขึ้น

U Maung Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและวางแผน เสนอแผนงานกระตุ้นให้รัฐบาลสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างงานมากขึ้น ใน 3 ส่วนหลักที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างโอกาสในการทำงาน ได้แก่ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านบริการ โดยรัฐบาลจะทำการวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะลงทุนในเรื่องใด เพื่อกระตุ้น SME ในการสร้างงานเพื่อนำไปสู่การจ้างงานในที่สุด

เรื่องที่รัฐบาลทำการวิเคราะห์ประกอบไปด้วย เรื่องของการจัดหาเงินทุนและสนับสนุน SME และธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างโอกาสในการทำงาน การสนับสนุนและให้กู้ยืมแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำการแข่งขันในระยะยาวได้ เรื่องการพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะปัญหาการขาดแรงงานที่มีฝีมือส่งผลโดยตรงกับการจ้างงาน

แสดงความคิดเห็น