แสงสว่างจากพ่อ..โรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ด้วยพระเมตตา สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บูรณาการการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร

Highlight :
•   พระราชดำริแก้ปัญหาเรื่องน้ำโดยการสร้างเขื่อน ฝาย พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กันไป
•   มีโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกภาคทั่วประเทศ
•   ทรงคิดค้นพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังน้ำ คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์
•   มีพระราชดำริเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานจากธรรมชาติอื่นๆ เพื่อมาผลิตไฟฟ้า

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบาก เช่น ชาวเขา ชาวบ้านในชนบท ที่ยังขาดน้ำและไฟฟ้าที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน ทรงมีพระราชดำริให้มีการสร้างเขื่อน ฝาย เพื่อแก้ปัญหา พร้อมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่กันไป

โดยเรื่องพลังงานไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ซึ่งมีพระราชดำริว่าเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำที่มีความเหมาะสมจะผลิตไฟฟ้าพลังน้ำได้ ก็ควรติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำไว้ใช้สำหรับชุมชน โดยเฉพาะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงานไฟฟ้าได้

โรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กอันเนื่องจากแนวพระราชดำรินี้ เช่น
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ ใช้พลังจากน้ำตกสิริภูมิ ผลิตไฟฟ้าให้ชาวไทยภูเขาบนดอยอินทนนท์
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง จ.เชียงใหม่ ใช้พลังจากการไหลของน้ำในทางราบ ผลิตไฟฟ้าให้โรงงานแปรรูปผลไม้ และไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้าน
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองช่องกล่ำ จ.สระแก้ว ใช้พลังน้ำจากเขื่อนช่องกล่ำตอนบน ผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องสีข้าว และแสงไฟส่องสว่างในหมู่บ้าน
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำไอกะเปาะ จ.นราธิวาส ใช้พลังน้ำจากฝายเก็บน้ำขนาดเล็กผลิตไฟฟ้าให้เครื่องสีขาวและหมู่บ้านใกล้เคียง
-โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ จ.ยะลา สร้างเหนือเขื่อนบางลาง เป็นโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนขนาดกลาง เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนห้วยกุ่ม จ.ชัยภูมิ โรงไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่มเพล จ.จันทบุรี


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคิดค้นพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ นับเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ใหม่อีกสองผลงานของพระองค์ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร

นอกเหนือจากการใช้พลังน้ำผลิตไฟฟ้าแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานจากธรรมชาติอื่น ๆ มาผลิตไฟฟ้าด้วย เช่น การใช้แก๊สชีวภาพจากการหมักมูลสัตว์และเศษพืช หรือกล่าวได้ว่าเป็นการใช้ขยะผลิตไฟฟ้า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลซึ่งสายไฟฟ้าไปไม่ถึง เช่น การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในโครงการหลวงแม่ปูนหลวง และโครงการหลวงปางอุ๋ง การผลิตไฟฟ้าให้กับเครื่องสูบน้ำและเครื่องใช้ไฟฟ้าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ เป็นต้น

และแม้กระทั่งลม พระองค์ก็ทรงนำมาใช้ผลิตไฟฟ้าให้ดูเป็นต้นแบบ เช่น กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งติดตั้งที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี สำหรับเป็นพลังงานทดแทนต่อไปในอนาคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” จากพระราชดำริที่ทรงนำน้ำหรือพลังงานอื่นๆ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการบูรณาการการใช้ทรัพยากรอย่างองค์รวมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรทั่วแผ่นดินอย่างรอบด้าน

แสดงความคิดเห็น