กัมพูชาเดินหน้าหนุนนวัตกรรมด้านการเกษตร

The Global Innovation Index 2017 ได้จัดอันดับให้ประเทศกัมพูชาอยู่ในระดับต่ำสุดของประเทศในเอเชีย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอย่างด้านการศึกษา, การขอรับสิทธิบัตร และการยอมรับเทคโนโลยี กัมพูชาค่อนข้างใหม่ในแง่ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นแล้วก็ตาม

เพื่อเอาชนะความล้มเหลวเรื่องนี้ รัฐบาลควรจัดหากลไกการระดมทุนเพื่อกระตุ้นนวัตกรรมด้านการเกษตรและการผลิตอาหาร นี่คือสิ่งสำคัญที่กัมพูชาควรจะมีแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และในระยะยาวจำเป็นต้องทบทวนทิศทางของการเกษตรว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต ทิศทางหนึ่งคือการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี เป้าหมายที่สำคัญของกัมพูชาคือการกระจายสินค้าเกษตรของตน และต้องทำการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมที่จำเป็นสำหรับการปลูกข้าว ส่วนในแง่ของการวิจัยและพัฒนายังคงมีงานหนักให้ทำกันอย่างมากมาย

มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยสังเกตได้ว่าในหลายประเทศ เช่นประเทศไทยมีนวัตกรรมทางการเกษตรจำนวนมากเกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา รัฐบาลภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนจำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดมูลค่าทางการเกษตร ซึ่งกัมพูชาได้ระบุเป้าหมายการพัฒนาการเกษตรไว้เป็นเป้าหมายหลักในนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของปี 2015-2025 โดยรัฐบาลระบุว่าจะมีการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้เป็นไปตามเป้า

แสดงความคิดเห็น