สรรพากรเตือนผู้ประกอบการจดบัญชีเดียวยื่นแบบฯในมิ.ย.นี้

กรมสรรพากร เตือนผู้ประกอบการจดแจ้งระบบบัญชีเดียวยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.50 ปี 2558 ภายในสิ้นมิถุนายนนี้ หากพ้นกำหนดจะถูกตรวจสอบย้อนหลัง

คุณสมชาย แสงรัตนมณีเดช  รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กลุ่มธุรกิจพลังงาน ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร บอกว่า ตามที่ได้มีพระราชกำหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 โดยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดแจ้งเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ ได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังนั้น

หากบริษัทใดยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558  ซึ่งขณะนี้ได้เกินกำหนดเวลาการยื่นแบบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 กรมสรรพากรขอแจ้งให้รีบดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50   สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 นี้

หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานประเมินตรวจพบว่า บริษัทใดยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 อธิบดีกรมสรรพากรจะดำเนินการเพิกถอนการได้รับยกเว้นที่จะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังตามพระราชกำหนดฯ ฉบับดังกล่าว   และเจ้าพนักงานประเมินจะมีอำนาจตรวจสอบ ไต่สวน  ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรดังกล่าวย้อนหลังได้

แสดงความคิดเห็น