ครม.อนุมัติมาตรการเว้นเก็บภาษี ส่งเสริม SME ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ครม.เคาะมาตรการส่งเสริมเอสเอ็มอีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นำมาหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า คาดรัฐสูญรายได้ 800 ล้าน แลกจูงใจผู้ประกอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ และเข้าสู่ระบบมากขึ้น

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ออกตามความในประมวลรัษฎากร เพื่อเป็นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการธุรกิจ

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีทุนชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท หรือมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 60 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค. 62

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวคาดว่ารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณปีละ 800 ล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี รวมแล้ว 3 ปี รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 2,400 ล้านบาท แต่จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME มีการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน อีกทั้งยังทำให้ข้อมูลของผู้ประกอบการ SME เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐมากขึ้น ซึ่งรัฐสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดมาตรการหรือกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆ

แสดงความคิดเห็น