นายกฯ มุ่งสร้างSMEสู่ธุรกิจใหญ่

นายกฯ ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนา SME มุ่งสู่ธุรกิจใหญ่เพื่อเชื่อมโยงกับต่างประเทศ

พล.อ. ประยุกต์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-Up) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จำนวน 9 แห่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และสมาพันธ์SMEไทย
โดยนายกรัฐมนตรี ได้แสดงให้เห็นถึงธุรกิจSME ว่าเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจโลก ดังนั้นต้องกำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับต่อไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาได้จริง โดยคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนของSMEได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามการออกมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลยังคงติดปัญหาอยู่ที่ผู้ประกอบการบางส่วนมีหนี้อยู่ จึงอยากให้ผู้ประกอบการทำตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุมีผลในการประกอบกิจการ รวมถึงความพอประมาณในการลงทุน
นายกรัฐมนตรี กล่าวทิ้งท้ายว่า  สถาบันการศึกษาต้องมีการปรับรูปแบบการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสร้างความเชื่อมโยงให้กับคนรุ่นใหม่  ไม่ใช่เรียกร้องแต่ประชาธิปไตย โดยยืนยันว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะต้องไม่ใช่การเซ็นเช็คให้เปล่าเพื่อนำอำนาจไปบริหารประเทศ วันนี้ต้องล้างการเมืองให้มีความใสสะอาด มีการปฏิรูปSME ปฏิรูปเศรษฐกิจ ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆเพิ่มส่งเสริมเทคโนโลยีและเพิ่มความเข้มแข็ง
แสดงความคิดเห็น