รัฐดัน SME ไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม

ก.อุตสาหกรรม จับมือ ก.วิทย์ฯ เชื่อมรอยต่อภาครัฐ-เอกชน ดัน SME  ไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งนวัตกรรม

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีการหารือเพื่อทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อผลักดันงานวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านการทดสอบ เพื่อรองงรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ด้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรมนำร่อง ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ อาหาร สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไอโอพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งนำเอางานวิจัยและเทคโนโลยีในด้านการผลิต เข้ามาใช้ รวมถึงสนับสนุนการทำงานของ สวทช. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผ่านโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ สวทช. ซึ่งหวังว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถให้ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ SME จะยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มการสร้างมูลค่าในภาพรวมให้กับอุตสาหกรรมไทยได้กว่าร้อยละ 15

ด้าน ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เผยว่า ในงบประมาณปี 2559 จะมีโครงการนำร่องส่งต่อไปยังผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะสนับสนุนเรื่องบริหารจัดการธุรกิจ ฝึกอบรมด้านการเงิน และการตลาด ส่วน สวทช. จะบริหารงานในเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้มีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและยั่งยืน ซึ่งสวทช. มีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงขยายบริการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดสำคัญของไทย โดยที่ผ่านมานั้นสามารถสนับสนุน SME ให้เกิดการพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีด้านการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องกว่า 15,000 ราย
ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สวทช. จะดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปประจำปี 2559 ในกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันที่ 23-24 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 089-381-8621 และ 081-551-7859

แสดงความคิดเห็น