รมว.พาณิชย์ พอใจผลผลักดันการค้าชายแดนดันมูลค่า 5 เดือนแรกปีนี้โต 5.2%

รมว.พาณิชย์ เผยตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในช่วง 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปีนี้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และมาเลเซีย มีมูลค่า 445,541 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่การค้าผ่านแดนไทยไปยังจีนตอนใต้ เวียดนาม และสิงคโปร์ มีมูลค่า 83,963 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.4% ซึ่งหากรวมการค้าชายแดนและผ่านแดนมีมูลค่าทั้งสิ้น 529,504 ล้านบาท ขยายตัว 6.4% เกินดุลการค้าทั้งสิ้น 122,126 ล้านบาท

“การขยายตัวของการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่สินค้าและบริการของไทยเป็นที่ชื่นชอบและได้รับความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการขยายฐานการลงทุนและใช้แรงงานในเพื่อนบ้าน ทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดชายแดน เช่น มุกดาหาร ตาก สระแก้ว และอีกหลายๆ จังหวัดมีการเติบโตและขยายตัวอย่างชัดเจน เห็นได้จากธุรกิจค้าปลีกมีการเปิดสาขาในเมืองชายแดนและธุรกิจบริการเช่น โรงพยาบาล โรงแรม มีการเข้ามาใช้บริการจากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น การเดินทางเข้าออกที่สะดวกทำให้เกิดการท่องเที่ยวจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งถือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในด้านการส่งออก-นำเข้าและการพัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เน้นการเติบโตไปด้วยกัน หรือ Stronger together” คุณอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้มีการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและภูมิภาค ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะการพัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน ที่ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งที่ต้องผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยปัจจุบันอาเซียนเป็นตลาดการค้าหลักที่สำคัญของไทย ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาไทยมีการค้ากับอาเซียนรวม 3.21 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22% ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับโลก ด้วยเหตุนี้ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม มีบทบาทที่สำคัญต่อยุทธศาสตร์การเข้าสู่อาเซียนของไทย ทั้งในฐานะคู่ค้า และหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

นอกจากนี้การที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณจุดศูนย์กลางของอาเซียนและมีเขตแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้าในอาเซียน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงที่มีขนาดประชากรประมาณ 600 ล้านคน และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในเอเชียทั้งจีนและอินเดีย ทำให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านวัตถุดิบและทรัพยากรธรรมชาติ ความเชื่อมโยงกันภายในภูมิภาคอาเซียนจึงก่อให้เกิดการค้าการลงทุนภายในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

แสดงความคิดเห็น