Next Step AEC 2025 เปิดเสรีเข้มข้น – เสริมแกร่งเอสเอ็มอีหนุนสร้างนวัตกรรม

ผ่านมาปีครึ่งหลัง “ประชาคมอาเซียน” หรือ ASEAN Community แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 สมาชิก 10 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน และอาเซียนใหม่ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมตัวกันเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวใน 3 เสา คือ เสาด้านความมั่นคง เสาเศรษฐกิจ และเสาสังคมและวัฒนธรรม นำมาซึ่ง “อำนาจต่อรอง” ให้อาเซียนบนเวทีโลก

Highlight :

•    ผู้นำอาเซียนประกาศแผนงาน 10 ปี อาเซียน ‘AEC Blueprint 2025’ นับจากปี 2559-2563 เพื่อต่อยอดแผนงานปัจจุบัน และเดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
•   AEC Blueprint 2025 มี 4 องค์ประกอบสำคัญ  คือ มุ่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้นวัตกรรม มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมการสร้างความรร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และการบูรณาการภูมิภาคเข้าสู่เศรษฐกิจโลก
•   สมาชิก 16 ประเทศ เร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับ สมาชิกในเวทีโลก

ในส่วนของเสาด้านเศรษฐกิจ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community ) หรือ AEC  ได้เจรจาลดภาษีมาตั้งแต่ปี 2535 วางเป้าหมายสร้างฐานการผลิตและเป็นตลาดเดียวกัน รวมถึงให้สามารถเคลื่อนย้ายแรงงาน บริการ เงินทุนอย่างเสรี ซึ่งมีความสำคัญต่อไทยมาก เพราะ ‘อาเซียน’ ถือเป็นตลาดส่งออกเบอร์ 1 สัดส่วน 25% ของการส่งออกทั้งหมด กำลังซื้อยังขยายตัวดี หากพิจารณาจากอัตราการขยาตัวทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ อีกทั้งอาเซียนยังเป็นฐานการผลิตเป็นแหล่งวัตถุดิบและแรงงานที่สำคัญของไทย

ก้าวต่อไปอาเซียน คือ การเจรจาเพื่อเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายใหม่  ‘AEC Blueprint 2025’ นับจากปี 2559-2563 เพื่อต่อยอดแผนงานปัจจุบัน และเดินหน้ารวมตัวทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึกมากยิ่งขึ้น โดยให้ความสำคัญกับ ‘MSMEs’ ( Micro, Small, Medium Enterprises) ในการสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา และการมีพลวัต เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนให้ดึงดูดการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศ ทำให้อาเซียนเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่มูลค่าโลกได้

ทั้งนี้  AEC Blueprint ฉบับใหม่ ได้เพิ่มองค์ประกอบ ที่ 5 “ด้านการส่งเสริมการเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขา” โดยเชื่อมโยงการขนส่งในภูมิภาค โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน รวมทั้งส่งเสริมการรวมตัวรายสาขาที่ลึกซึ้งมากขึ้น ได้แก่ อาหาร เกษตร ป่าไม้ การท่องเที่ยว สุขภาพ เหมืองแร่ รวมถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นสาขาใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จากเดิม  AEC Blueprint 2015 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่

1) เศรษฐกิจที่มีการรวมตัวและเชื่อมโยงในระดับสูง ซึ่งจะมุ่งเน้น”เพิ่มความเข้มข้นในการเปิดเสรีสินค้า” ยกเลิก/ลดมาตรการที่มิใช่ภาษี การอำนวยความสะดวกทางการค้า พิธีการศุลกร และปรับมาตรฐานให้สอดคล้องกัน

ด้านการเปิดเสรีบริการกว้างและลึกขึ้น ทั้ง”การเพิ่มสัดส่วนการให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นมากกว่า 70% และการยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการลงทุนในบางประเทศ  เช่น  การถือครองที่ดิน, จำนวนกรรมการในนิติบุคคล, ข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนของเงินลงทุน ซึ่งบางประเทศกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ หรือขั้นสูง เป็นต้น

รวมถึงการคุ้มครองการลงทุนมากขึ้นและสร้างความโปร่งใสทางกฎหมาย  รวมถึงการเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มเติม การบูรณาการและพัฒนาตลาดทุน เพิ่ม MRA ในสาขาวิชาชีพใหม่ จากปัจจุบันที่มี 7 สาขา  และจัด “ตั้งคณะกรรมการ” ออกใบรับรองวิชาชีพอาเซียน  ASEAN Certificate ขึ้นมาดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน

2) อาเซียนมีความสามารถในการแข่งขัน มีนวัตกรรม วิจัยและพัฒนา และมีพลวัต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ๆ ของโลก (global mega trends) อาทิ  การใช้บังคับกฎหมายและนโยบายการแข่งขันให้ครบ 10 ประเทศ คุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจัง การพัฒนานโยบายทรัพย์สินทางปัญญา ยึดหลักธรรมาภิบาล และสร้างความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เป็นต้น

3) ครอบคลุมทุกภาคส่วน ยืดหยุ่น มุ่งเน้นประชาชน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งสร้างความเข้มเข็ง เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public- Private Partnership) การลดช่องว่างการพัฒนา การเข้าถึงแหล่งเงินอย่างทั่วถึง และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคประชาสังคม

4) การบูรณาการภูมิภาคเข้าสู่เศรษฐกิจโลก  โดยการทบทวน/ปรับปรุงความตกลงการค้าเสรีของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา (จีน  เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) และเร่งเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ให้สำเร็จในปี 2559 ซึ่งจะเป็นความตกลงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมประชากร 16 ประเทศ 3,300 ล้านคน หรือครึ่งหนึ่งของประชากรโลก มี GDP รวมกันกว่า 17,100 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของ GDP โลก ตลอดจนขยายความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อเพิ่มบทบาทอาเซียนในเวทีโลก

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333 สนใจสินเชื่อคลิก !

 

แสดงความคิดเห็น