ความเชื่อมั่นด้านใช้จ่ายและลงทุนดิ่งลงเป็นเดือนที่ 3

รายงานจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่าผลของการสำรวจความเหมาะสมของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีทุกรายการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ในรอบ 7 เดือน

สำหรับรายละเอียดของการปรับตัวของดัชนีต่างๆ ในเดือนมิถุนายน 2560 มีดังนี้

1. ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยดัชนีในเดือนมิถุนายน 2560 อยู่ในระดับ 80.0 ปรับตัวลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่อยู่ในระดับ 81.3 ทั้งนี้ในมิถุนายน 2560 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อรถยนต์คันใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 25.1% 29.8% และ 45.3% ตามลำดับ ขณะที่เดือนพฤษภาคมผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อรถยนต์ใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 24.4% 32.5% และ 43.1% ตามลำดับ การที่ดัชนียังต่ำกว่าระดับ 100 แสดงว่าผู้บริโภคยังมีความเห็นว่าในช่วงนี้ยังมีความเหมาะสมไม่มากนักในการซื้อรถยนต์คันใหม่

2. ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ 
ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีความเหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับ 61.3 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ดัชนีอยู่ในระดับ 62.3 ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2560 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 14.5% 32.3% และ 53.2% ตามลำดับ ขณะที่เดือนพฤษภาคมผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการซื้อบ้านหลังใหม่ในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 14.1% 34.1% และ 51.8% ตามลำดับ การที่ค่าดัชนียังคงมีค่าต่ำกว่าระดับ 100 ค่อนข้างมากแสดงว่าผู้บริโภคมีความเห็นว่าในเดือนมิถุนายนยังเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการซื้อบ้านหลังใหม่มากนัก

3. ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว 
ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีความเหมาะสมในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับ 65.7 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่อยู่ในระดับ 66.9 ทั้งนี้ในเดือนมิถุนายน 2560 ผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสม ประมาณ 16.5% 32.7% และ 50.8% ตามลำดับ ขณะที่เดือนพฤษภาคมผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 16.1% 34.7% และ 49.2% การที่ดัชนีต่ำกว่าระดับ 100 ค่อนข้างมากแสดงว่าผู้บริโภคยังระมัดระวังการใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

4. ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ (SME)
ในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีความเหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดยอยู่ที่ระดับ 43.0 ปรับตัวลดลงเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่อยู่ในระดับประมาณ 44.1 ในเดือนมิถุนายน 2560 ผู้บริโภคเห็นว่าการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 9.9% 23.2% และ 66.9% ตามลำดับ ขณะที่เดือนพฤษภาคมผู้บริโภคเห็นว่าในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาในการลงทุนทำธุรกิจในปัจจุบันอยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่แน่ใจ และไม่เหมาะสมประมาณ 10.2% 23.7% และ 66.1% ตามลำดับ การที่ค่าดัชนีมีค่าต่ำกว่าระดับ 100 มากแสดงว่าผู้บริโภคมีความเห็นว่าในเดือนมิถุนายนยังคงเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมในการลงทุนทำธุรกิจ SME แม้ว่าดัชนีจะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม

แสดงความคิดเห็น