จีดีพีไทย ไตรมาส 3 หดตัวเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

จีดีพีไทย ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า ขยายตัว 2.9% เมื่อเทียบกับปีทีผ่านมา ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน แต่หดตัว 1.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส สาเหตุมาจากการส่งออกและการลงทุนของภาคเอกชนหดตัวหากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 2.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าว สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 17.3 % และยังสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557

ด้านการใช้จ่าย
   องค์ประกอบด้านการใช้จ่ายของจีดีพี ได้แก่ การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน คิดเป็น 53.4% ,การลงทุนภาคเอกชน คิดเป็น 18.8%, การอุปโภคของรัฐบาล คิดเป็น 18.5% ,การลงทุนภาครัฐ คิดเป็น 7.1% ,การส่งออกสินค้าและบริการ คิดเป็น 78.4% และการนำเข้าสินค้าและบริการ คิดเป็น 70.9% ของจีดีพีทั้งหมด หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 คิดเป็น 51.3%, 18.4%,16.4%,6.3%,75.3% และ 68.4% ของจีดีพี ตามลำดับ ทั้งนี้การส่งออกสุทธิในไตรมาส 3 ประจำปี 2558 คิดเป็น 7.5%  และ 9 เดือนของปี 2558 คิดเป็น 6.9% ของจีดีพี ตามลำดับ

การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชน
      การอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่าสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2548 โดยมีการขยายตัว 1.7 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.3% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน หากพิจารณา 9 เดือน ที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 12.8% และสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557
การลงทุนของภาคเอกชน
       การลงทุนของภาคเอกชนในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า หดตัว 6.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และหดตัว 2.8% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 พบว่า หดตัว 2.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 12.9% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 อยู่ 1.5%

การอุปโภคของรัฐบาล
       การอุปโภคของรัฐบาลในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน และขยายตัว 8.5% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 2.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 28.0% และสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557

การลงทุนของภาครัฐ
      การลงทุนของภาครัฐในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่าสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2548 โดยขยายตัว 15.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน และขยายตัว 14.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2558 พบว่า ขยายตัวถึง 25.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 18.7% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 2.4%

การส่งออกสินค้าและบริการ
     การส่งออกสินค้าและบริการในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 4 ติดต่อกัน และขยายตัว 4.0% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 17.3% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวเดียวกันของปี 2555 อยู่ 1.0%

การนำเข้าสินค้าและบริการ
        การนำเข้าสินค้าและบริการ ในไตรมาที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า หดตัว 2.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ขยายตัว 1.8% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส  ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 3 ไตรมาสติดต่อกัน หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า หดตัวเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 12.1% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 2.8%

ด้านการผลิต
      ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 จีดีพีองค์ประกอบด้านการผลิต ได้แก่ ภาคเกษตร คิดเป็น 4.9%  และภาคที่ไม่ใช่เกษตร คิดเป็น 95.1% หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 จะคิดเป็น 5.9% และ 94.1% ของจีดีพี ตามลำดับ
จีดีพี ในภาคการเกษตรในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า หดตัว 5.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นไตรมาสที่ 5 ติดต่อกัน และหดตัว 14.4% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส ซึ่งหดตัวเป็นไตรมาสที่ 3 ติดต่อกัน หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า หดตัว 5.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่  3.7% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 อยู่เพียงแค่ 0.02%
ด้าน จีดีพีที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร ในไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2558 พบว่า ขยายตัว 3.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 18.9% ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 อยู่ 2.7%
ทั้งนี้ สาขาการผลิตของจีดีพีที่ไม่ใช่ภาคการเกษตร 3 สาขาในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม คิดเป็น 27.6%,สาขาการค้าส่งค้าปลีกซ่อมยานพาหนะและของใช้ คิดเป็น 14.2% และสาขาคมนาคมขนส่งและคลังสินค้า คิดเป็น 10.4% ของจีดีพี หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 คิดเป็น 27.9%,14.9% และ 10.1% ของจีดีพี ตามลำดับ
โดยจีดีพีสาขาอุตสาหกรรม ในไตรมาส 3 ประจำปี 2558 ขยายตัว 0.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่หดตัว 1.0% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 9.7% สูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่เพียง 0.4%
จีดีพีสาขาการค้าส่งปลีก ซ่อมยานพาหนะและของใช้ในไตรมาส 3 ประจำปี 2558 พบว่า ขยายตัว 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน แต่หดตัว 2.7% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 15.4%
จีดีพีสาขาคมนาคมขนส่งสินค้าและคลังสินค้าในไตรมาส 3 ประจำปี 2558 พบว่าสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2548 โดยขยายตัว 7.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นไตรมาสที่ 15 ติดต่อกัน และขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส หากพิจารณา 9 เดือนที่ผ่านมาของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 7.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 อยู่ 32.3%

ที่มา :  ศูนย์ข้อมูลธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

แสดงความคิดเห็น