โครงการเงินกู้ไร้ดอกปิดแล้ว สสว.เตรียมให้การสนับสนุนด้านอื่น

สสว. สรุปผลโครงการ Turnaround วงเงิน 1,000 ล้านบาท มี SME เข้าร่วมทั้งสิ้น 13,751 ราย สามารถฟื้นฟูได้แล้ว 4,445 ราย ระบุสร้างระบบติดตามดูแลต่อเนื่อง ชี้ปัญหาผู้ประกอบการมาจากด้อยความสามารถทำตลาด เสียเปรียบการแข่งขัน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน

คุณสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถเอสเอ็มอี (Turnaround) เพื่อช่วยฟื้นฟูกิจการของ SME ที่มียอดขายตกต่ำเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือจากปัจจัยอื่นๆ พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ สสว. ดำเนินโครงการเงินทุนพลิกฟื้นวิสาหกิจขนาดย่อม วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่ SME ในโครงการ Turnaround ที่เคยเป็น NPL แต่ได้ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ย บัดนี้ โครงการ Turnaround ได้ดำเนินการครบถ้วนตามแผนงานที่กำหนดไว้แล้ว กล่าวคือ มี SME สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,751 ราย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 10,000 ราย

ทั้งนี้ กิจการที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทค้าปลีก-ค้าส่ง ก่อสร้าง และบริการด้านต่างๆ สสว. ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ของ SME ที่สำคัญ ได้แก่ จัดทำแผนปรับปรุงธุรกิจเชิงลึกจำนวน 4,445 ราย และช่วยเจรจาหนี้ระหว่างผู้ประกอบการกับธนาคาร ปัจจุบัน SME ในโครงการ Turnaround ได้รับอนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้แล้ว 330 ราย วงเงิน 273 ล้านบาท และอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอีก 1,720 ราย

“การดำเนินโครงการ Turnaround สามารถช่วยฟื้นฟู SME ไทยได้ 4,445 ราย เมื่อ SME พอมีกำลังจะทำกิจการต่อไปได้แล้ว ก็จะส่งเข้าโครงการอื่นๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพให้สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคปัจจุบัน “คุณสาลินี กล่าว

สำหรับผู้ประกอบการ SME อีก 8,000 กว่ารายที่เหลือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ช่วยวินิจฉัยและให้คำปรึกษา เพื่อปรับปรุงกิจการต่อไป เช่น ให้ความรู้ด้าน E-Commerce การจัดหาพื้นที่ขายสินค้า การทำ packaging รวมทั้งมีการแจกคูปองจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ เซ็นทรัลแล็บไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้นำไปใช้ในการตรวจและรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อเป็นการยกระดับสินค้าและบริการ เป็นต้น

ผอ.สสว. เผยด้วยว่า  จากจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าโครงการ เมื่อศึกษารายละเอียดจากการดำเนินโครงการ พบว่า ปัญหาหลักๆ SME คือ 1. การตลาด ขาดการพัฒนาสินค้าหรือสินค้าไม่ตรงความต้องการของผู้บริโภค 2. ต้นทุนสูง ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ เสียเปรียบในการแข่งขัน 3. สภาพคล่องตึงตัว เงินทุนหมุนเวียนติดขัด หากทิ้งไว้มีโอกาสสูงที่จะต้องเลิกกิจการ

แสดงความคิดเห็น