กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ

การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเทคนิคหนึ่งในการคิดค้นกลยุทธ์ด้านการตลาดที่หลายองค์กรนิยมใช้ แต่รู้หรือไม่ว่า การวิเคราะห์ SWOT แท้จริงแล้วมีกับดักที่ซ่อนอยู่

Highlight

  • การวิเคราะห์ SWOT คือการหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
  • สามารถหาจุดแข็งจุดอ่อนได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
  • การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคนั้นจะต้องดูสภาพแวดล้อมมหภาคและสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน
  • การวิเคราะห์ SWOT มีจุดอ่อนของตัวมันเอง เพราะหลังจากวิเคราะห์ SWOT เสร็จแล้ว องค์กรจะได้แผนสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่ากลยุทธ์ที่ใช้รับมือกับอนาคต

กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ เป็นหนังสือที่เขียนโดย ดร. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการจัดการด้านธุรกิจเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ซึ่งมีเนื้อหาบทหนึ่งที่ว่าด้วยจุดอ่อนของเทคนิควิเคราะห์การตลาดสุดฮิตอย่าง SWOT Analysis

มาทำความรู้จักกับ SWOT Analysis กันก่อน

การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis คือการหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ซึ่งคำว่า SWOT ย่อมาจาก Strengths (จุดแข็ง) Weaknesses (จุดอ่อน) Opportunities (โอกาส) และ Threats (อุปสรรค) โดยการวิเคราะห์จุดแข็งกับจุดอ่อนนั้นจะใช้ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวองค์กร เช่น การตลาดมีการเติบโตแบบต่อเนื่องหรือไม่ เป็นต้น

ส่วนการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคจะเน้นไปที่สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพแวดล้อมมหภาค (นโยบายรัฐ เศรษฐกิจ ค่านิยมของคนในสังคม เทคโนโลยี ประชากรศาสตร์) และสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (บริษัทคู่แข่งโดยตรง ผู้ประกอบการใหม่ สินค้าทดแทน ซัพพลายเออร์ ผู้ซื้อสินค้า) ซึ่งคุณสามารถอ่านวิธีการรับมือกับสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันได้แบบเต็ม ๆ ที่นี่ Five Force Model ตัวช่วยในการวิเคราะห์ธุรกิจจากหนังสือเรียน MBA

กับดักของ SWOT Analysis

ดร. ประเวศน์ มหารัตน์สกุล ได้พูดถึงกับดักของ SWOT Analysis ไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้ว่าการวิเคราะห์ SWOT นั้นจะนำประเด็นที่เป็นอดีตหรือเกิดขึ้นแล้วมาวิเคราะห์ แต่การวางแผนและการคิดเชิงกลยุทธ์เป็นเรื่องการจัดการในอนาคต ทำให้ SWOT Analysis ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพสักเท่าไรหากนำประเด็นนี้มาคิด นอกจากนี้ ดร. ประเวศน์ ยังให้เหตุผลไว้ 5 ประการด้วยกัน ดังนี้

  1. การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (ปัจจัยภายใน) เป็นเรื่องยากที่จะแยกออกจากปัญหาการจัดการองค์การที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน ดังนั้นแผนกลยุทธ์ที่ได้จึงเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขององค์การเสียมากกว่า
  2. บ่อยครั้งที่ข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ SWOT ไม่มีสถิติเชิงวิชาการรองรับ เป็นเพียงแค่ความคิดของคนบางกลุ่ม จึงทำให้ไม่สามารถใช้ได้จริง
  3. กลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT ยังเป็นกลยุทธ์ที่มีกลิ่นของปัญหาเดิมติดมาอยู่ จึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้ยาก
  4. กลยุทธ์เป็นเรื่องของความคิดจินตนาการ แต่ SWOT Analysis เน้นการคิดวิเคราะห์ ทำให้กลยุทธ์ที่ได้เป็นแผนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ใช่กลยุทธ์การรับมือกับอนาคต
  5. การวิเคราะห์ SWOT ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการระดมสมองของพนักงาน ทำให้ได้ข้อมูลเฉพาะส่วน ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นภาพรวม นอกจากนี้การนำพนักงานมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนอาจได้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมากนัก เนื่องจากพนักงานจะนำเสนอแต่ด้านดี ๆ ของตนเองหรือแผนก แต่จะปกปิดข้อเสียไม่ให้ผู้ใหญ่ในองค์กรรับรู้

ทั้งนี้นอกจากเรื่องการวิเคราะห์และกับดัก SWOT ภายในหนังสือเล่มนี้ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจหลายต่อหลายบท เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ ทุนมนุษย์ที่องค์การกลยุทธ์ต้องการ ฯลฯ ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถหาซื้อ กลยุทธ์การวางแผนและการจัดการ ได้แล้ววันนี้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

 

แสดงความคิดเห็น