ตัวเลขบ่งชี้เศรษฐกิจไทยปีนี้หดตัว

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ในขั้นชะลอตัว ยอดการส่งออกและนำเข้าอยู่ในภาวะหดตัว โชคยังดีที่ไทยยังเกินดุล เพราะมีแรงหนุนจากการค้าอาเซียน
มูลค่าการส่งออก

มูลค่าการส่งออก เดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีมูลค่า 18.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 8.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน และหดตัว 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่าการส่งออกมีมูลค่า 180.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 5.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 152.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 18.1% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 2.5%
โดยตลาดส่งออกหลักของไทย ประกอบด้วย อาเซียน คิดเป็น 25.5%,สหรัฐฯ คิดเป็น 11.8%,จีน คิดเป็น 11.6%, สหภาพยุโรป คิดเป็น 10.2% และญี่ปุ่น คิดเป็น 8.8% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด
มูลค่าการนำเข้า
    การนำเข้า เดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีมูลค่า 16.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 18.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน แต่ขยายตัว 2.8% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า การนำเข้ามีมูลค่า 170 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัว 11.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 ที่มีมูลค่าเฉลี่ย 153.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 10.8% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 2.6%
โดยแหล่งนำเข้าหลักของไทย ประกอบด้วย จีน คิดเป็น 23.0%,อาเซียน คิดเป็น 17.9%, ญี่ปุ่น คิดเป็น 15.6%,สหภาพยุโรป คิดเป็น 9.4% และสหรัฐฯ คิดเป็น 8.3% ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมด
ดุลการค้า
ดุลการค้า เดือนตุลาคม 2558 พบว่า เกินดุล 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เกินดุลเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ซึ่งเกินดุลเพิ่มขึ้นจาก 0.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน  แต่เกินดุลลดลงจาก 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อน หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า พบว่ามีการเกินดุล 9.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เปลี่ยนจากสถานะขาดดุลที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

แสดงความคิดเห็น