เมียนมาเขียนแผนยุทธศาสตร์พัฒนา SME

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมียนมา ยอมรับว่า SME หลายรายต้องพบช่วงเวลาที่ยากลำบากในการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา ยืนยันในเวทีพัฒนายุทธศาสตร์ SME ว่าธุรกิจขนาดเล็ก และกลาง จะได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา SME ของรัฐบาลพลเรือน

Khin Maung Cho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมียนมา กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการเขียนแผนและดำเนินการกำหนดกลยุทธ์สำหรับ SME อย่างมีประสิทธิภาพ โดย SME เป็นธุรกิจที่มีจำนวนมากที่สุดในเมียนมา คือคิดเป็นร้อยละ 98 ของธุรกิจทั้งหมด

“เพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มสูงขึ้น เราจำเป็นต้องมีขั้นตอนการทำงานที่มีมาตรฐาน การทบทวนแนวทางที่ผ่านมาจะช่วยให้เราวางแผนเดินไปข้างหน้าได้” Khin Maung Cho กล่าว

โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี คือกุญแจสำคัญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เมียนมา ยอมรับว่า SME หลายรายต้องพบช่วงเวลาที่ยากลำบากในการบริหารธุรกิจให้อยู่รอด เนื่องจากมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ดังนั้น ในอนาคตรัฐบาลต้องเข้ามาช่วยสนับสนุน SMEs เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าวไม่มีเงินทุนมากพอจะลงทุน ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการขาดปัจจัยด้านเทคโนโลยีจึงทำให้การผลิตสินค้าออกมาในคุณภาพที่ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

“การสนับสนุนธุรกิจ SME เราจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วน ซึ่งต้องหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา และปรับปรุงไปทีละขั้นตอน เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ในวันเดียว ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจปฏิรูปให้สำเร็จ โดยรัฐบาลเมียนมาพร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการ ออกกฎหมายปกป้องสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนข้อมูลทางเทคโนโลยี ซึ่งกฎหมายบางฉบับได้ร่างขึ้นและใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว” Khin Maung Cho กล่าว

ด้าน Phyo Min Thein หัวหน้าคณะรัฐบาลเมียนมา เปิดเผยว่า 3 เรื่องที่ต้องดำเนินการภายในปีนี้ ประกอบด้วย 1.การรวบรวมข้อมูล SMEs ในภูมิภาค โดยการสำรวจที่ตั้งของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้การเขียนแผนมีประสิทธิภาพ  2.การติดต่อกับธนาคารเพื่อสนับสนุน SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถนำเงินไปปรับปรุงธุรกิจ  3.การปรับปรุงฟังก์ชั่นของเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

แสดงความคิดเห็น