ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง 9 เดือนติดต่อกัน

ค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9 เดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ลดลงกว่า 9 %  เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ ยังกดดันค่าเงินบาทอยู่

ค่าเงินบาทไทย เดือนพฤศจิกายน  2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.78 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 9.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อ่อนค่าลงเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกัน และอ่อนค่าลง 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา และ 8.7% ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า มีค่าเฉลี่ย 34.14 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 5.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 ที่ 33.71 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อยู่ 1.3%

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 ค่าเงินบาทมีความผันผวน วัดจากค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน อยู่ที่ 0.44% เพิ่มขึ้นจาก 0.20% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 1.18% จากเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 มีความผันผวนอยู่ที่ 3.94% เพิ่มขึ้นจาก 0.93% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 อยู่ที่ 2.34%

เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนตุลาคม   ที่ผ่านมา พบว่าค่าเงินบาทมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 35.73 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าลง 10.1% เมื่อเทียบกับบีที่ผ่านมา แต่แข็งค่าขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ขณะที่ ดัชนี NEER มีค่าอยู่ที่ 105.40 ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนดัชนี REER มีค่าอยู่ที่ 101.27 ลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ส่วนเดือนพฤศจิกายน ดัชนี NEER มีค่าอยู่ที่ 106.34 ลดลง 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา

แสดงความคิดเห็น