รีวิวดีๆ วิธียื่นภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์

ปัจจุบันมีช่องทางในการยื่นแบบฯ ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาให้ใช้กัน ซึ่งช่วยประหยัดทั้งพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร

สำหรับผู้ประกอบการ SME แล้ว การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป เพราะปัจจุบันมีช่องทางในการยื่นแบบฯ ออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเข้ามาให้ใช้กัน ซึ่งช่วยประหยัดทั้งพลังงาน เวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยื่นแบบและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากร

ทั้งนี้ หากพบข้อมูลที่ผิดพลาดในบางกรณี ระบบจะแจ้งรายการเตือนให้ทราบทันที รวมถึงยังได้รับสิทธิพิเศษให้ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน นับตั้งแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นแบบ ทุกประเภท และที่สำคัญยังได้รับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีอย่างรวดเร็วอีกด้วย

          ในการยื่นแบบฯ และชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต (www.rd.go.th) ของภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น ประเภทของแบบที่ยื่น ได้แก่

  • แบบ ภ.พ.30 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

 

  • แบบ ภ.พ.36 แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร

 

ซึ่งขั้นตอนการดำเนินการไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด โดยเริ่มจาก การสมัครเป็นสมาชิก ท่านสามารถสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => สมัครสมาชิก = => สมัครเพื่อยื่นแบบอื่นๆ หน้าจอจะปรากฎ แบบ ภ.อ.01 ให้ท่านกรอกข้อมูล แล้วเลือก “ตกลง” เพื่อยืนยันการสมัคร

หลังจากที่ท่านได้ ทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว ต้องนำเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตยื่นต่อกรมสรรพากร ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสมัครขอใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 27 อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ซึ่งท่านจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ทันทีที่ ยื่นเอกสารหลักฐานสมบูรณ์

ส่วนนอกเขตกรุงเทพมหานคร ให้นำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมายื่น ณ สำนักงานสรรพากร พื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ และจะได้รับหมายเลขผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (Password) ทางอีเมล์แอดเดรสตามที่ได้ลงทะเบียนยื่นแบบ ภ.อ.01 ไว้

 

สำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครใช้บริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่

  1. แบบ ภ.อ.01 ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
  2. ข้อตกลงในการยื่นแบบ แสดงรายการและชำระภาษีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)
  3. เอกสารอื่นๆ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาและจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องแนบภายถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนและลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่มีระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้ลงลายมือชื่อรับรอง และภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญคนต่างด้าวของผู้มีอำนายผูกพันนิติบุคคลนั้น โดยผู้มีอำนาจดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสารด้วย

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน ต้องจัดทำหนังสือมอบอำนาจที่ได้มีการปิดอากรแสตมป์ครบถ้วน (10 บาท) พร้อมกับแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร

กรณีผู้เสียภาษีมีความประสงค์ขอยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตของสำนักงานใหญ่และ สำนักงานสาขาในคราวเดียวกัน ให้ใช้เอกสารแนบเพียงชุดเดียว ทั้งนี้กรมสรรพากรไม่คิดค่าบริการสำหรับสมาชิกที่ใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตแต่อย่างใด และไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถขอยกเลิกการเป็นสมาชิกฯ ได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อกรมสรรพากร

          ทั้งนี้หลังจากที่ท่านได้รับหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้บริการยื่นแบบและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตได้ภายในกำหนดเวลาของแต่ละประเภทแบบภาษีตามที่กฎหมายกำหนด โดยยื่นได้ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ส่วนการชำระภาษีขึ้นอยู่กับหน่วยรับชำระ (ธนาคาร/ไปรษณีย์) ที่เปิดให้บริการและหากวันสุดท้ายของการยื่นแบบฯ ตรงกับวันหยุดราชการสามารถยื่นแบบฯ ได้ในวันทำการถัดไป โดยมีขั้นตอนการยื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th = => ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต = => บริการยื่นแบบ = => เลือกประเภทแบบ
  2. จะปรากฎหน้าจอเข้าสู่ระบบ (Login) โดยท่านต้องกรอกหมายเลขผู้ใช้ (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมสรรพากร หลังจากนั้นหน้าจอจะปรากฎแบบแสดงรายการภาษี พร้อมรายละเอียดชื่อ ที่อยู่ของสถานประกอบการของท่าน และเดือน/ปีภาษีที่ท่านต้องการยื่นแบบฯ
  3. กรอกรายละเอียดข้อมูลตามประเภทแบบแสดงรายการภาษี หรือหากเป็นแบบแสดงรายการภาษีที่มีใบแนบ ต้องจัดทำข้อมูลใบแนบด้วยโปรแกรมของกรมสรรพากรให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเลือกแฟ้มข้อมูลของใบแนบที่ได้จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเพื่อ Upload ข้อมูลใบแนบ
  4. กรณีที่ท่านไม่มีภาษีที่ต้องชำระหรือชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะยืนยันข้อมูลและตอบรับการยื่นแบบฯ โดยแจ้งผลการยื่นแบบพร้อมหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบให้ทราบทันทีที่หน้าจอ
  5. กรณีที่ท่านมีภาษีที่ต้องชำระให้เลือกช่องทางการชำระภาษีที่ใช้บริการและปฏิบัติตามขั้นตอนของหน่วยรับชำระภาษีนั้น และในขั้นตอนนี้ ท่านสามารถพิมพ์แบบแสดงรายการภาษีเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยจะมีหมายเลขอ้างอิงการยื่นแบบปรากฎอยู่บนแบบฯ ดังกล่าว เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จวิธีการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์

            อย่างไรก็ตามการยื่นแบบแสดงรายการภาษีจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และวุ่นวายสำหรับธุรกิจของท่านและตัวท่านเองอีกต่อไป

 

เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th

 

แสดงความคิดเห็น