ขายสินค้าอะไรดี ใน “ลาว”

สินค้าไทยค่อนข้างได้รับความนิยมจากลาวอย่างมาก สามารถคิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 49 ของการนำเข้าทั้งหมดของลาว

“ลาว”

  • มีพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทย จากวัฒนธรรมและประเพณี
  • ได้รับอิทธิพลจากสื่อของไทย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการสูง แม้ว่ากำลังซื้อจะยังไม่สูงมากนัก
  • สินค้าไทยค่อนข้างได้รับความนิยมจากลาวอย่างมาก
  • คิดเป็นสัดส่วนทางการตลาดได้ถึงร้อยละ 49 ของการนำเข้าทั้งหมดของลาว
  • ลาวยังเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าแปรรูปหลายอย่างๆ ทำให้ต้องนำเข้าสินค้าไทยจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น