ดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย หดตัวลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ดัชนีผลผลิตทุกตัวในอุตสาหกรรมหดตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมวดอุตสาหกรรม มีกระเตื้องขึ้นบ้าง คือ ภาคการเกษตรและเหมือง ส่วนดัชนีราคาสินค้าทุกหมวดหดตัว ยกเว้น ดัชนีราคาสินค้าสำเร็จรูปที่กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย

ดัชนีราคาผู้ผลิต เดือน ตุลาคม 2558 พบว่า หดตัว 3.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน แต่ยังทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา  10 เดือน ของปี 2558 พบว่าดัชนีราคาผู้ผลิต หดตัว 4.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 7.7% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 0.6%

ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามกิจกรรมการผลิต ซึ่งประกอบด้วย ดัชนีราคาผลผลิตเกษตรกรรม คิดเป็น 10.9%  ดัชนีราคาผลิตจากเหมือง คิดเป็น 2.9% และดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คิดเป็น 86.2% ของดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผลผลิตเกษตรกรรม
      ดัชนีราคาผลผลิตเกษตรกรรม ในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า หดตัว 0.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่ขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรก หลังหดตัวมา 4 เดือนติดต่อกัน หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ถึง 23.7% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 อยู่ 1.1%

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จากเหมือง
    ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์จากเหมือง เดือนตุลาคม 2558 พบว่า ขยายตัว 2.4 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และขยายตัว 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวมา 4 เดือนติดต่อกัน หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว1.0 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 3.8% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 อยู่ 0.5%

ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
     ดัชนีราคาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2558 พบว่า หดตัว 4.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน และหดตัว 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 5.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548-2557 อยู่ 4.6% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 0.7%
ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต ได้แก่ ดัชนีราคาสินค้าสำเร็จรูป ดัชนีราคาสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบ

ดัชนีราคาสินค้าสำเร็จรูป
  ดัชนีราคาสินค้าสำเร็จรูป เดือนตุลาคม 2558 หดตัว 1.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน แต่ขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 2.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548-2557 อยู่ 11.7% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2554 อยู่ 0.9%

ดัชนีราคาสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป)
      ดัชนีราคาสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) เดือนตุลาคม 2558 พบว่า หดตัว 7.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 14 ติดต่อกัน และหดตัว 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่าหดตัว 8.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าคาเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548-2557 อยู่ 0.2% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 0.2%

ดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบ
     ดัชนีราคาสินค้าวัตถุดิบ เดือนตุลาคม 2558 พบว่า หดตัว 0.4% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน และหดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน เช่นกัน หากพิจารณา 10 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 8.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 0.2% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 0.2%

แสดงความคิดเห็น