กระทรวงอุตฯ เดินหน้าออกมาตรการช่วย SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น

กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ เอกชน และสถาบันการเงิน แถลง 3 มาตรการผลักดัน SMEเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น เริ่มคิกออฟ 11 ส.ค. พร้อมปรับเงื่อนไขค้ำสินเชื่อ SME บสย. จัดสินเชื่อหนุนเอสเอ็มอีท่องเที่ยว-แฟรนไชส์ และเร่งรัดกองทุน SME ประชารัฐ

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงมาตการช่วยเหลือ SME ด้านการเงินว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีความต้องการให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วและจำนวนมากขึ้น จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องออกมาตรการช่วยเหลือรวม 3 มาตรการ ประกอบด้วย

1.มาตรการช่วยค้ำประกันสินเชื่อแก่เอสเอ็มอี โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ด้วยวงเงินค้ำประกันรวม 81,000 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. โดยรัฐบาลรับภาระค่าธรรมเนียมการค้ำประกันแทนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในช่วง 4 ปีแรก ด้วยอัตราร้อยละ 1.75, 1.25, 0.75 และร้อยละ 0.25 ตามลำดับ และให้สถาบันการเงินร่วมชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ำประกันในปีที่ 2 ถึง 4 ในส่วนที่เหลือ พร้อมกับเพิ่มความรับผิดชอบการจ่ายค่าประกันชดเชยจากเดิมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 23.75 เป็นสูงสุดไม่เกินร้อยละ 30 ของภาระค้ำประกันเฉลี่ย ณ วันสิ้นอายุการค้ำประกัน และอนุมัติงบประมาณชดเชยเพิ่มเติมไม่เกิน 8,302.50 ล้านบาท

โดยคาดว่า จะช่วยให้เอสเอ็มอีได้รับสินเชื่อเพิ่มประมาณ 27,000 ราย ก่อให้เกิดสินเชื่อในสถาบันการเงินประมาณ 136,000 ล้านบาท หรือ 1.68 เท่า เกิดการจ้างงานเพิ่มประมาณ 108,000 คน หรือ 4 คน/ราย พร้อมทั้งสร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีก 371,000 ล้านบาท

2.จัดให้มีสินเชื่อเอสเอ็มอี ด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจแฟรนไชส์ พร้อมทั้งยกระดับผู้ประกอบการในชุมชนในการปรับปรุงการดำเนินงานและเสริมสภาพคล่องในการต่อยอดกิจการด้วยการเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำในวงเงินสินเชื่อ 7,500 ล้านบาท สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท นิติบุคคลวงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน 7 ปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทแรกไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันสามารถใช้ บสย.ช่วยค้ำประกันได้ ตลอดจนรองรับโครงการสินเชื่อแฟคตอริ่งที่ให้ความช่วยเหลือกลุ่มลูกหนี้ทางการค้าต่างๆ

3.มาตรการทางการเงินภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ วงเงิน 38,000 ล้านบาท ล่าสุดมีผู้สนใจขอวงเงินรวม 18,777 ราย ได้รับอนุมัติแล้ว 3,413 ราย นอกจากมาตรการทางการเงินแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆ ยังมีมาตรการพัฒนาเอสเอ็มอีเพื่อลดปัญหาด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยจากการหารือกับสมาคมธนาคารไทย ได้เสนอแนวทางในการยกระดับมาตรการในเรื่องการบริหารจัดการทางการเงินต่อเอสเอ็มอี เช่น การปรับนิยามของเอสเอ็มอี แบ่งตามกลุ่มประเภทธุรกิจและยอดขาย พร้อมจัดตั้งกลุ่มตลาดเพื่อให้ความรู้ด้านการเงินที่เหมาะสม

แสดงความคิดเห็น