‘พาณิชย์’ พร้อมลงนาม MOU ด้านเศรษฐกิจการค้า ไทย-เวียดนาม

กระทรวงพาณิชย์พร้อมลงนาม MOU ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าไทย-เวียดนาม ในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม เพื่อตอกย้ำถึงการเป็นพันธมิตรทางการค้า (Strategic Partner) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า พร้อมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเวียดนาม (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้า ในช่วงการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม (นายเหวียน ซวน ฟุก) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ณ กรุงเทพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันบนพื้นฐานความสนใจและผลประโยชน์เกื้อกูลกันในด้าน (1) การอำนวยความสะดวกทางการค้า (2) การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการค้า เช่น งานแสดงสินค้า การจับคู่ธุรกิจ และการสนับสนุนธุรกิจในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้า และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการประกอบธุรกิจ (3) การพิจารณาใช้มาตรการเยียวยาทางการค้าเท่าที่จำเป็น โดยให้เป็นตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก (4) การส่งเสริมการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade Committee: JTC) เพื่อเป็นเวทีในการทบทวนปัญหาการค้าและเสริมสร้างความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนสองประเทศ และ (5) การใช้ประโยชน์จากความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี เช่น อาเซียน GMS ACMECS และ CLMVT Forum

นางอภิรดี กล่าวต่อว่า การลงนาม  MOU ครั้งนี้ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือการค้าสองฝ่ายให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการค้า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 รวมถึงผลักดันผลการประชุม JTC ไทย-เวียดนาม ในระดับนโยบายให้มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างความมั่นใจว่า ไทยจะร่วมมือกับเวียดนามเดินหน้าขยายการค้าและการลงทุนของสองประเทศ ทั้งนี้ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างมาก และสอดรับกับนโยบายในการเดินหน้าเศรษฐกิจการค้าให้ไทยกับ CLMVT เติบโตไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ ปี 2559 เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทยในโลก และอันดับที่ 4 ของไทยในกลุ่มอาเซียน รองจากมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย การค้าของไทยกับเวียดนาม ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 11,170 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 8.83 ต่อปี โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามูลค่า 5,003.31 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2560 (ม.ค.-มิ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม มีมูลค่าการค้ารวม 7,575.92 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.56 โดยไทยยังคงเป็นเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ามูลค่า 2,908.14 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกที่สำคัญไปเวียดนาม ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ น้ำมันดิบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

แสดงความคิดเห็น