ลงทุนพนักงานเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว โดย อรรถพร พรมแก้วงาม CFP®

ถึงแม้จะมีแนวโน้มในการใช้ Robot เข้ามาทำงานทดแทนแรงงานคน แต่โดยข้อเท็จจริง ใครกันที่เป็นผู้ควบคุม  Robot

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่ผู้ประกอบการจะต้องเผชิญในไม่ช้าก็เร็ว จากสภาพสังคมของประเทศเรา ที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การขาดแคลนแรงงานในทุกอุตสาหกรรม อัตราการเกิดของประชากรไทยลดลง รวมถึง กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทำให้มีแนวโน้มที่แรงงานจะกลับถิ่นฐานเดิม และต้องการกลับไปเป็นผู้ประกอบการในประเทศบ้านเกิดกันมากขึ้น  และต้องการกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเกิดเมืองนอน ดีกว่าต้องทนลำบากในต่างแดน

ถึงแม้จะมีแนวโน้มในการใช้ Robot เข้ามาทำงานทดแทนแรงงานคน แต่โดยข้อเท็จจริง ใครกันที่เป็นผู้ควบคุม  Robot  หากเป็นงานง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้ทักษะ หรือ เป็นงานที่ทำซ้ำๆ หรือ งานที่ต้องใช้แรงงานมากๆ การใช้ Robot อาจเหมาะสม แต่หากเป็นงานที่ต้องอาศัยการบริการ สานสัมพันธ์ ความมีน้ำจิตน้ำใจ จะอย่างไรเสีย ทักษะของมนุษย์ก็ยังมีมิติที่ล้ำลึกกว่า  Robot  ยิ่งเทคโนโลยีเจริญมากขึ้นเท่าไร มนุษย์ยิ่งต้องการความเข้าใจ ไว้ใจ และเชื่อใจกัน มากขึ้นเท่านั้น

การลงทุนและพัฒนาพนักงานในบริษัทให้มีทักษะและความรู้เหมาะสมกับธุรกิจ ย่อมจะมีประโยชน์ต่อบริษัทไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หากไม่พัฒนาพนักงานเลย ปล่อยให้อยู่เฉยๆ ก็เท่ากับกำลังของคนในองค์กร ถดถอยไปเองและล้าหลังไม่ทันคู่แข่ง

บางบริษัท อาจกำลังลังเลว่าหากเราลงทุนพัฒนาพนักงานไปแล้ว แต่สุดท้ายพนักงานกลับลาออกไปทำงานที่บริษัทอื่น กลายเป็นว่าบริษัทเราไม่ได้ใช้งาน กลับส่งมอบแรงงานให้กับคู่แข่ง ปัญหาข้อนี้หากมองในลักษณะข้างต้น ก็อาจจะทำให้ท่านละเลยการพัฒนาบุคลากรในองค์กร แต่เราควรสร้างมุมมองเชิงบวกว่า การลงทุนพัฒนาคน สามารถช่วยบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพมากขึ้น และพนักงานที่เราลงทุนไป ไม่ได้หมายความว่าจะลาออกไปทำงานที่อื่นเสียทุกคน อาจจะมีพนักงานอีกหลายๆ คน ที่มีทักษะ และประโยชน์ต่อองค์กรของเรา และกลายเป็นกำลังสำคัญต่อบริษัทในอนาคต รวมถึงเป็นพนักงานที่มี Loyalty ต่อองค์กร ถึงแม้จะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าพนักงานสมัยนี้เปลี่ยนงานกันบ่อย แต่ผมเชื่อว่าโดยพื้นฐานของมนุษย์นั้นต้องการเป็นคนดี ซึ่งคนดีย่อมจะจดจำว่าองค์กรใดที่เคยให้ทุน ให้โอกาส ทำให้เขาเติบโตมาเป็นเช่นทุกวันนี้ วันหนึ่งเขาคงหาโอกาสตอบแทนท่าน หรือองค์กรที่ให้ทุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อย่าลืมว่า ความกตัญญู รู้บุญคุณคนเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ

ด้านภาษีสำหรับการพัฒนาพนักงาน รัฐบาลท่านให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีพอสมควร  อาทิเช่น ในกรณีที่บริษัทส่งพนักงานศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หากค่าใช้จ่ายเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีสิทธิ์นำมาเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)  หรือกรณีที่บริษัทต้องการใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายเป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายนั้น ต้องเป็นการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสถานศึกษาที่ทางราชการของไทยจัดตั้งขึ้น หรือสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ สถานฝึก อบรมฝีมือแรงงานเฉพาะที่มีฐานะเป็นมูลนิธิ สมาคม บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ และการให้บริการการศึกษาหรือฝึกอบรม ต้องดำเนินการในประเทศไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ฝีมือ ของลูกจ้างให้สูงขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทนายจ้าง  เป็นต้น

การพัฒนาทักษะและลงทุนในพนักงานของบริษัท ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทของท่านในระยะยาว  การลงทุนในพนักงานไม่ได้หมายความถึงเฉพาะพนักงานที่ทำงานอยู่เท่านั้น การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงานก็ถือเป็นการลงทุนที่สมควร การให้โอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน ย่อมทำให้พนักงานของท่านรู้สึกสบายใจและมีความมั่นใจในชีวิตและการทำงาน อีกทั้งในอนาคตบุตรหลานของพนักงานที่ท่านให้ทุนการศึกษา อาจกลับมาเป็นกำลังสำคัญของบริษัท และประเทศชาติต่อไป

แสดงความคิดเห็น