ธนาคารกรุงเทพ หนุน วว.จัดงาน TISTR and FRIENDS 2017 ครั้งที่ 4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับพันธมิตรธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน แถลงข่าวการจัดงาน “TISTR and FRIENDS 2017” ครั้งที่ 4 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โซนบี ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ธุรกิจก้าวไกล นำผู้ประกอบการไทยสู่ 4.0”

นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงาน “TISTR and FRIENDS 2017” เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ วว.และหน่วยงานพันธมิตร ได้สานพลังนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ ด้วยกลไกของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้ วทน.ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อการแข่งขันในตลาดการค้าระดับประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำการตลาดในรูปแบบอีคอมเมิร์ซ ที่เปิดกว้างให้กับผู้ประกอบการในประเทศมีโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

“นอกจากการดำเนินงานดังกล่าวแล้ว วว.ยังมีความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้านอาทิ การบริหารจัดการที่ดี การขนส่ง การเงิน และการตลาด ซึ่งในปีนี้มีพันธมิตรมาร่วมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งขึ้นอีก 2 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ในการร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเงินการลงทุน และบริษัท ตลาดต่อยอด จำกัด ซึ่งเป็นตลาดการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียนแห่งแรกในเมืองไทย ทั้งหมดหมดนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายตลาด และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปสู่ผู้บริโภคได้กว้างขวางและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น” รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าว

จากนั้น ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงจุดเด่นของกิจกรรมในงาน TISTR and FRIENDS 2017 ว่า เป็นการแสดงผลงานที่เกิดจากการร่วมมือของ วว. และหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอท็อป และ SME ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการนำเสนอประเด็นการทำธุรกิจผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยสนับสนุนผู้ประกอบการที่ผ่านการใช้ วทน.ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ ให้สามารถมีทางเลือกในการจำหน่ายสินค้ามากขึ้น รวมทั้งการเปิดตัวพันธมิตร (FRIENDS) รายใหม่ เพื่อเพิ่มมิติใหม่ให้หลากหลายในการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโอท็อป ซึ่งจะส่งผลให้การขับเคลื่อนในระบบเศรษฐกิจประเทศอย่างยั่งยืน โดยนำหลักยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินการ

“ในปี 2560 กิจกรรม TISTR and FRIENDS จะเป็นโครงการที่ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการนำ วทน. โดย วว. และพันธมิตร มาใช้ต่อยอดและยกระดับผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการภายในประเทศ พร้อมทั้งช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจและมีแผนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเริ่มต้นโดยมี วว.และพันธมิตรช่วยสนับสนุนส่งเสริม สร้างผู้ประกอบการใหม่ให้มีรากฐานที่เข้มแข็งเพื่อการแข่งขันในระดับสากล ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ด้านธนาคาร กรุงเทพ จำกัด มหาชน พันธมิตรในด้านการร่วมให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการเงินการลงทุน โดย คุณมกรา โกศัลวิตร ผู้จัดการสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก กล่าวว่า ทางธนาคารกรุงเทพมองเห็นว่า ปัจจุบันการค้าขายมีความหลากหลายมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนระหว่างผู้ค้ากับผู้บริโภค มีสินค้าใหม่ๆ คุณภาพดีเกิดขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากนวัตกรรม ทางธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นถึงจุดนี้ จึงเข้ามาร่วมในโครงการ เพื่อสนับสนุน SME มีความเข้มแข็งขึ้น

“นอกเหนือจากเงินทุนแล้ว สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการคือเรื่องความรู้ ซึ่งทางธนาคารได้จัดให้มีการสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อที่น่าสนใจทั่วภูมิภาคต่างๆ ซึ่งหลังจากให้ความรู้แล้ว พบว่าผู้ประกอบการมีความเข้าใจมากขึ้น  ทำให้ทางธนาคารสามารถให้คำแนะนำต่อได้ โดยมีในสองลักษณะ อย่างแรกคือแนะนำในเรื่องการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาธุรกิจ และอีกอย่างคือให้ความรู้ในการทำแผนธุรกิจ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ สร้างความพร้อมให้ผู้ประกอบการในทุกด้านรวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย” ผู้จัดการสายลูกค้าธุรกิจรายปลีก ธนาคารกรุงเทพ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถรับคำปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ภายในงาน TISTR and FRIENDS 2017 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. โทร.0-2577-9436-38 หรือ Call Center     0-2577-9300 วันและเวลาราชการ E-mail : [email protected]

แสดงความคิดเห็น