รู้ไว้…ไม่ปวดหัว “เคล็ดลับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม”

เคล็ดลับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ราบรื่นและไม่เป็นปัญหานั้น  คือ ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่ขาดหรือเกิน

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ทุกคน ปัญหาเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม ดูจะเป็นปัญหาของการประกอบธุรกิจที่มักจะพบบ่อยเป็นอันดับต้นๆ ซึ่งเคล็ดลับในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ราบรื่นและไม่เป็นปัญหานั้น  คือ ผู้ประกอบธุรกิจต้องยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่ขาดหรือเกิน ดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจจึงต้องรู้จักประเด็นที่ควรพิจารณา และพึงระมัดระวังให้ดี แต่ที่สำคัญต้องมีการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดีด้วย เพื่อไม่ให้กลายเป็นปัญหาให้ต้องปวดหัวในภายหลัง

เรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเคล็ดลับสำหรับประเด็นที่ควรพิจารณา และพึงระมัดระวังมีอยู่หลายประการด้วยกัน เริ่มตั้งแต่

  1. 1. ประเด็นทางด้านรายได้ ควรพิจารณาว่า รายได้ที่ได้รับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร ประกอบด้วย

1.1 รายได้หลักจากการประกอบกิจการ และการเลือกจุดที่เกิดภาระหรือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขาย เช่น

(ก) การขายสินค้าโดยรวมค่าบริการไว้ในราคาสินค้าหรือแยกค่าบริการต่างหากจากราคาสินค้า

(ข) การรับทำสินค้าที่ผลิตเป็นปกติธุระ ซึ่งในทางปฏิบัติถือเป็นการขายสินค้า มิใช่การให้บริการ

(ค) การเลื่อนกระบวนการผลิตที่แล้วเสร็จออกไป

(ง) เลื่อนกำหนดเวลาในการส่งมอบ

          1.2  ระบบการขายสินค้าหรือการให้บริการ เช่น  ระบบขายเงินสด (Cash Sales),  ระบบเงินเชื่อ (Credit Sales),  ระบบเช่าซื้อ (Hire Purchase), ระบบลีสซิ่ง (Leasing), ระบบแลกเปลี่ยน (Barter), การฝากขาย (Consignment Sales) เป็นต้น

1.3  การรับชำระราคาค่าบริการเป็นเงินสด หรือรับชำระราคาด้วยเช็ค หรือรับชำระราคาโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร การรับเงินล่วงหน้าหรือเงินมัดจำ

1.4  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) อาจกระทำได้ในหลายๆ วิธี ซึ่งแต่ละวิธีมีเงื่อนไข และประเด็นทางภาษีมูลค่าเพิ่มแตกต่างกัน เช่น

– การแถมสินค้า (Premium)

– การแจกสินค้าตัวอย่าง (Sample)

– การให้รางวัลตามเป้า (Target Promotion)

– การแจกของขวัญของชำร่วย การให้ส่วนลดหรือ ลดราคา

– การจับสลากชิงโชค การแจกคูปอง (Coupon)

– การสาธิต (Demonstration)

– การแข่งขัน (Contest)

– การประชุมสัมมนาลูกค้า ฯลฯ

 

  1. 2. ประเด็นทางด้านรายจ่าย ควรพิจารณาว่า รายจ่ายที่ได้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร

1.1 การใช้ภาษีซื้อและภาษีซื้อข้ามเดือน

1.2 การนำสินค้าหรือบริการมาใช้ในการประกอบกิจการ

1.3 การเฉลี่ยภาษีซื้อ กรณีมีรายได้ทั้งที่ต้องเสียภาษมีมูลค่าเพิ่มและไม่ต้องเสียภาษมีมูลค่าเพิ่ม

1.4 การระวังป้องกันใบกำกับภาษีปลอมสำหรับบางกิจการ เช่น กิจการรับเหมาก่อสร้างหรือกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง

1.5 การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงาน กรณีใดต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และกรณีใดไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การจัดหาเครื่องแบบ การแจกรางวัลแก่พนักงาน

1.6 การซื้อสินค้า ทรัพย์สิน หรือการรับบริการใช้ระบบเงินสด หรือเงินเชื่อ การผ่อนชำระหรือเช่าซื้อ

1.7  กำหนดเวลารับวางบิล เพื่อให้งานภาษีมูลค่าเพิ่มลดลง

 

  1. 3. ประเด็นด้านทรัพย์สินหนี้สิน ควรพิจารณาว่า ทรัพย์สินและหนี้สินเกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสีย มีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร

1.1 การเลือกใช้ทรัพย์สินประเภทรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน

1.2 การทำลายสินค้าและวัตถุดิบ รวมทั้งทรัพย์สิน

1.3 ระบบการจัดเก็บสินค้า และระบบการตีราคาสินค้าคงเหลือ

1.4 ระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ

1.5 ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

  1. ประเด็นด้านหน้าที่ ควรพิจารณาว่าในการประกอบกิจการนั้น มีหน้าที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียมีประเด็นปัญหาที่ต้องพิจารณาอย่างไร 

            1.1  วิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยบุคคล หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

1.2  วิธีการจัดทำรายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายการสินค้าและวัตถุดิบ และการจัดเก็บรักษารายงาน และหลักฐานเอกสาร

1.3  การจัดทำปฏิทินกำหนดเวลาในการชำระภาษี และการนำส่งภาษี

1.4  การเลือกวิธีการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

   จะเห็นได้ว่าเคล็ดลับของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่แท้จริง คือ การพิจารณาประเด็นที่ควรพิจารณา และประเด็นที่พึงระมัดระวังให้ดี ซึ่งประเด็นเหล่านี้หากผู้ประกอบการมีการวางแผนการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มที่ดีแล้ว จะช่วยให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่น ไม่ต้องให้ภาษีมูลค่าเพิ่มกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับการประกอบธุรกิจอีกต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น