เผยตัวเลข SMEs ไทย 11.4% พร้อมลุย AEC

9 ใน 10 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยเผยพวกเขายังไม่พร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผลเมื่อสิ้นสุดปี 2015 ตามรายงานผลสำรวจของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จากการสำรวจผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน 580 แห่งทั่วประเทศเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมหรือมาตรการที่จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้นพบว่า มีเพียง 11.4% ที่ตอบว่าพร้อมสำหรับ AEC ขณะที่มีผู้ประกอบการถึง 75.2% เผยว่ายังไม่พร้อม และอีก 13.4% ให้คำตอบว่าไม่ได้ให้ความสนใจต่อ AEC
ในส่วนของผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมนั้นก็มีผลสำรวจว่า กลุ่มเหล่านี้จะใช้เวลาเพียงใดในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC โดยมี 14.7% ที่เปิดเผยว่าจะมีความพร้อมเข้าร่วมใน 1 ปี ขณะที่ 54.2% จะมีความพร้อมในอีก 2-3 ปี และ 6.3% ตอบว่ามากกว่า 3 ปี
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความยากของธุรกิจในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้รับคำตอบ ดังนี้ 53.4% พวกเขาขาดความรู้ที่เพียงพอในโอกาสทางการตลาด 50.1% ขาดพนักงานที่มีคุณภาพ 43.2% ไม่มีพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าในต่างประเทศ 41.4% ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ 40.5% ปัญหาด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 34.6% ไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน 31.6% ปัญหาด้านเงินทุน 30.2% ไม่มีความรู้ด้านการนำเข้า-ส่งออก 27.8% ความสามารถในการผลิตไม่เพียงพอ และ 19.5% ไม่สามารถสื่อสารในภาษาอื่นๆได้
สำหรับผู้ประกอบการที่ตอบคำถามด้านความพร้อมการเข้าสู่ AEC นั้นพบว่าค่าเฉลี่ยด้านความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ไทยภาพรวมอยู่ที่ 2.4 ปี
นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังได้ตอบคำถามถึงปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ โดยให้เรตคะแนนความสำคัญ 1-5 ซึ่งปรากฏข้อมูล 5 อันดับแรกดังนี้ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในธุรกิจที่ผู้ประกอบการให้บริการ 4.7 คะแนน การประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อนของธุรกิจ รวมถึงการปรับตัวตาม 4.5 คะแนน ข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด รวมถึงแนวโน้มและผลกระทบจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4.4 คะแนน ทดลองโดยการส่งออกหรือนำเข้าสินค้าจากประเทศเป้าหมาย 4.2 คะแนน และการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.2 คะแนน

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected] สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น