ญี่ปุ่นคือประเทศที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีเงินลงทุนจากญี่ปุ่นโดยตรงเป็นมูลค่ากว่า 4.73 หมื่นล้านบาท

ญี่ปุ่นยังคงเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด มีสัดส่วนร้อยละ 40 จากประเทศการลงทุนทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศ

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในปี 2560 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 40 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีเงินลงทุนจากญี่ปุ่นโดยตรงเป็นมูลค่ากว่า 4.73 หมื่นล้านบาท มีปริมาณเงินลงทุนในการยื่นขอส่งเสริมสูงที่สุดคิดเป็นอีกร้อยละ 55 ของมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมด มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การผลิต Hybrid Vehicle มูลค่า 19,547 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิตตัวยึดจับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 3,083 ล้านบาท ฯลฯ นอกจากนี้รวมถึงเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 2 รองจากจีน

“มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น การผลิต Hybrid Vehicle มูลค่า 19,547 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษ มูลค่า 15,182 ล้านบาท กิจการผลิตตัวยึดจับฮาร์ดดิสก์ มูลค่า 3,083 ล้านบาท ฯลฯ นอกจากนี้จำนวนสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทยยังมีจำนวนถึง 1,748 บริษัท” รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

เหล่านี้สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศยังต้องมีการพึ่งพาซึ่งกันและกันอีกมาก และหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆ ของไทยเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเร่งผลักดันนโยบายการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเกิดการขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นในบริบทและรูปแบบที่กว้างและหลากหลายมากยิ่งขึ้น

แสดงความคิดเห็น