ธนาคารกรุงเทพ ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ หนุนธุรกิจ Startup ไทยเติบโตอย่างมีศักยภาพ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup’ ระหว่างธนาคารกรุงเทพกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ‘สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup’ เพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SME โดยมีนายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพผู้ประกอบการ Startup และ SME

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจ Startup และ SME โดยมีบริการให้คำปรึกษาแบบครบวงจร  โดยเฉพาะด้านการวางแผนบริหารการเงิน และจัดหาแหล่งเงินทุนต่างๆ อาทิ ในรูปแบบ Venture Capital (VC) เนื่องจากธนาคารเองได้มีการจัดตั้ง “Bualuang Ventures” ขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท ในฐานะหนึ่งในเครือบริษัทที่สามารถร่วมลงทุนพร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนธุรกิจ Startup

“โครงการนี้เป็นการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยธุรกิจ Startup ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะช่วยศึกษา วิเคราะห์ รวมถึงวางกรอบการพัฒนาในเบื้องต้นและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกับผู้ประกอบการ จากนั้นธนาคารจะเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยวางกลยุทธ์ จัดทำแผนดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านวางแผนการบริหารทางการเงินและเชื่อมโยงกับตลาด ตลอดจนช่วยจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายสุดท้ายที่จะช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเอกชนรายกลางและรายเล็กในด้านต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยี กฎหมาย การตลาด การเงิน ระบบบัญชี และการจัดการอย่างเป็นระบบ” นายศิริเดชกล่าว

 

ด้านศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การที่ประเทศไทยจะพัฒนาและก้าวไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” อย่างเต็มรูปแบบได้ ต้องให้ความสำคัญกับการสร้างบริบทของประเทศ การสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความพร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ Startup โดยจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน ภาครัฐ ภาคเอกชน ฯลฯ ผ่านการใช้ความชำนาญเฉพาะทางของแต่ละส่วนเพื่อเอื้อต่อการเกิดธุรกิจที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจหลัก

“ล่าสุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CONC) ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมจากความร่วมมือ แลกเปลี่ยนในรูปแบบพี่ช่วยน้อง โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะเป็นผู้ช่วยให้การสนับสนุนและคอยให้คำแนะนำในการวางแผนและต่อยอดธุรกิจ ช่วยวางแผนกลยุทธ์ ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจให้มีนวัตกรรมเข้ามาผสมผสาน โดยเฉพาะองค์ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งเป้าสู่การเป็น “มหานครแห่งสตาร์ทอัพ” หรือ “สตาร์ทอัพดิสทริก”(Startup District) และการก้าวสู่มหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ยังรวมถึง สนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกิจ Startup และ SME เข้ากับบริษัทต่างๆ ในห่วงโซ่มูลค่า ขณะที่ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะผู้มีประสบการณ์ธุรกิจและมีศักยภาพด้านเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่ง ทั้งธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่ จะเป็น “พี่เลี้ยง” คอยให้การสนับสนุนและให้ข้อแนะนำที่ควรนำมาปรับใช้ รวมไปถึงการสร้างและประสานความร่วมมือกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเครือข่ายของธนาคาร เพื่อให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ สามารถต่อยอดและเติบโตได้จริงอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ดร.สมคิด กล่าว

อนึ่ง ธนาคารกรุงเทพได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ SME ซึ่งจะส่งผลดีต่อระบบอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง จึงได้เกิดความร่วมมือเพื่อ ‘สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาธุรกิจ Startup’ ร่วมกันขึ้น

แสดงความคิดเห็น