สรรพากรร่วมมือหน่วยงานทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SME

กรมสรรพากรร่วมมือกับ 8 หน่วยงาน จัดทำบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ SME บนหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้ SME มีการทำบัญชีเพียงชุดเดียวและเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในระดับสากล

ทั้งนี้ กรมสรรพากร ได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่ายสำหรับธุรกิจ SME ภายใต้ชื่อ RDSMEs Version 1.10 เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปใช้ในการบริหารกิจการของตนเอง โดยโปรแกรมดังกล่าวมีคุณสมบัติสามารถทำงบทดลอง งบดุล และงบกำไรขาดทุน รวมทั้งอีกหลายบัญชีต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจ ซึ่งเหมาะกับ SME ประเภทซื้อมา – ขายไป และประเภทให้บริการ ซึ่งโปรแกรมจะช่วยอำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยกรมสรรพากรได้ร่วมมือกับ 8 หน่วยงานพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้ชื่อ “รวมพลังสร้างความเข้มแข็ง SME ไทย ด้วยบัญชีชุดเดียว”
โดยผู้ประกอบการสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (www.vec.go.th) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (www.sme.go.th) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (www.fti.or.th) หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย (www.thaichamber.org) สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (www.thaismecouncil.com) สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (www.fap.or.th) สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย (www.taxauditor.or.th) และที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th
การจัดทำโปรแกรมบัญชีสำหรับ SME ในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีชุดเดียวทีมีความถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมาย รวมทั้งเป็นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพกับภาคเอกชน โดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้มีความเข้มแข็ง สามารถก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง อีกทั้งยกระดับในภาคธุรกิจให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับสากล
แสดงความคิดเห็น