“ตลาดฮาลาลโลก” โอกาสของผู้ประกอบการไทย

ความโดดเด่นของฮาลาลไทย คือจุดแข็งที่จะนำเสนอให้แต่ละประเทศรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ฮาลาลนั้นเชื่อมั่นได้และมีมาตรฐานที่ดี มีการรับรองจากศาสนาทางวิทยาศาสตร์รองรับ 

 “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก”

ตลาดฮาลาล ได้ชื่อว่าเป็นตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล ที่ผู้ผลิตทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวมุสลิมกระจายอยู่มากกว่า 1,800 ล้านคนทั่วโลก ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจอาหาร สินค้า และบริการ      ฮาลาลมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย โดยล่าสุดได้จัดงานสัมมนา “เพิ่มโอกาส SME ไทยสู่ตลาดฮาลาลโลก” เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้เอสเอ็มอีไทย ก้าวเข้าสู่เวทีเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีศักยภาพ

สำหรับช่วงแรกเป็นการกล่าวเปิดงาน โดยคุณจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีใจความสำคัญ คือ

“ตลาดฮาลาลเป็นตลาดที่ผู้ผลิตทั่วโลกต่างให้ความสำคัญ เนื่องจากมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวมุสลิมกระจายอยู่มากมายทั่วโลก และประเทศไทย ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าฮาลาลที่สำคัญเพื่อการส่งออก มีตลาดส่งออกทั้งในประเทศกลุ่มมุสลิม ได้แก่  ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม โดยงานสัมมนาที่จัดขึ้น จะช่วยให้ผู้ประกอบการได้รู้จักภาพรวมของตลาดฮาลาลทั้งในระดับประเทศและระดับโลก เทรนด์ของตลาดและผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจฮาลาล รวมถึงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นไปตามมาตราฐานฮาลาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้”

คุณจงอนันต์ อนันตศักดิ์ ผู้อำนวยการลูกค้าธุรกิจรายปลีก ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ก้าวสู่ธุรกิจฮาลาลไทย ก้าวไกลฮาลาลโลก” โดย ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งประเด็นสำคัญและน่าสนใจสรุปได้ดังนี้

ดร.บรรจง ไวทยเมธา รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักการว่าด้วยฮาลาล

เริ่มต้นจากหลักการว่าด้วยฮาลาล “ฮาลาล” ไม่ใช่แค่อาหารและเครื่องดื่มเท่านั้น แต่คือสิ่งที่ครอบคลุมทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน ซึ่งฮาลาลมีความหมายความว่าอนุมัติ ตรงข้ามกับ “หะรอม” หมายถึงไม่อนุมัติ คือห้าม และเมื่อนำมาใช้ทางศาสนาจะมีความหมายว่าสิ่งที่ศาสนาห้าม และจำเป็นต้องมี “ตอยยิบ” ซึ่งก็คือความถูกต้องในเรื่องเกี่ยวกับอาหาร

โดยแนวทางในการเตรียมอาหารฮาลาลคือ ต้องสอดคล้องกับแนวทางอิสลาม ไม่ปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามในศาสนาอิสลาม หรือเป็นหะรอม เช่น สุกร ก้อนเลือด น้ำลายสุนัข เหล้า หรือสิ่งมึนเมา และไม่มีสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นฮาลาล หรือ หะรอม

ส่วนความหมายที่ชัดเจนของตอยยิบ คือ ถูกหลักอนามัยปลอดสิ่งที่เป็นอันตราย ให้คุณค่าทางโภชนาการ ดีต่อสุขภาพ ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม และได้มาตรฐานตามที่กำหนด เช่น การรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)

ฮาลาลในมิติทางเศรษฐกิจ

ฮาลาลเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่มีมูลค่าประมาณ 3.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง เช่น อาหาร ภัตตาคาร โรงแรม เครื่องสำอาง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องหนัง ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนแบ่งในตลาดนี้ได้

ฮาลาล คือวิถีของมุสลิม ปัจจุบันเป็นเศรษฐกิจโลก ตลาดเป้าหมายที่น่าสนใจคือ

1.กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 57 ประเทศ

2.กลุ่มประเทศซึ่งไม่ใช่มุสลิมแต่นิยมบริโภคอาหารฮาลาล เช่นชาวยุโรปและสหรัฐอเมริกา

3.กลุ่มประเทศที่ชาวมุสลิมนิยมท่องเที่ยว เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อังกฤษ

ปัจจัยกำหนดเศรษฐกิจฮาลาล

ปัจจุบันผู้คนบริโภคสินค้าฮาลาลเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่เป็นตัวกำหนด คือ

1.ประชากรมุสลิมเพิ่มมากขึ้น

2.รายได้และอำนาจซื้อของมุสลิมในแต่ละประเทศสูงขึ้น

3.ความเชื่อมั่นในองค์กรที่ผ่านการรับรองฮาลาล ซึ่งประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นเป็นอย่างดีจากทั่วโลก

4.ค่านิยมของผู้บริโภคทั้งมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม จากการยอมรับสินค้าฮาลาลในแง่การยอมรับคุณภาพและความปลอดภัย

ความโดดเด่นของฮาลาลไทย

ความโดดเด่นของฮาลาลไทย คือจุดแข็งที่จะนำเสนอให้แต่ละประเทศรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ฮาลาลนั้นเชื่อมั่นได้และมีมาตรฐานที่ดี มีการรับรองจากศาสนาทางวิทยาศาสตร์รองรับ  มีระบบ Hal-Q โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คือการบริหารจัดการเพื่อการผลิตอาหารฮาลาล โดยการบูรณาการมาตรฐานฮาลาลเข้ากับระบบความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารฮาลาลให้ถูกต้องเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาศาสนาอิสลาม สะอาด และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริโภคมุสลิมมั่นใจในอาหารฮาลาลที่ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมว่าไม่มีการปนเปื้อนสิ่งต้องห้ามทางศาสนา และวิธีการผลิตเป็นไปตามบทบัญญัติศาสนาอิสลาม เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพในมิติต่างๆ รวมทั้งความปลอดภัยทางจิตวิญญาณด้วย

ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีโรงงานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทางศูนย์จะทำการวางระบบในการนำเข้าส่งออกสินค้า และให้คำแนะนำสำหรับปัญหาในการควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ผ่านมาตรฐานฮาลาล โดยระบบ Hal-Q ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกในการประกวดที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งจุดนี้จะเป็นหลักประกันในกระบวนการผลิตของประเทศไทย

ฮาลาลไทยในเวทีโลก

เครื่องหมายฮาลาลของไทยก้าวสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ หลังจากที่องค์กร OIC รับไทยเป็นสมาชิก SMIIC (The Standards and Metrology Institute for the Islamic Countries)  ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลาม จัดตั้งโดยความเห็นร่วมกันของประเทศองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม ซึ่งทั้ง 57 ประเทศมุสลิมเปิดรับประเทศไทยในเรื่องของฮาลาล โดยข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ส่วนแบ่งของประเทศไทยในตลาดฮาลาลโลกอยู่อันดับที่ 10 คาดการณ์ว่าในปี 2560 จะขึ้นมาอยู่ในอันดับ 1-5

บทสรุปที่สำคัญ

1.อาหารฮาลาล : สำหรับมุสลิมจำเป็นต้องบริโภคตามบทบัญญัติศาสนา ปัจจุบันยังเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นจากกลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิม

2.สถานการณ์ตลาดอาหารฮาลาลโลก : มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ปี 2561 จะมีมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

3.สถานการณ์ตลาดอาหารฮาลาลไทย : ไทยส่งออกอาหารไปยังประเทศองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอิสลาม (OIC) เป็นมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท มีอัตราขยายตัวร้อยละ 8 ประเภทอาหารที่ส่ง เช่น ข้าว ข้าวโพด แป้งมันสำปะหลัง น้ำตาล ขนมปังกรอบ เนื้อไก่ ปลาแช่แข็ง กุ้ง ทูน่ากระป๋อง น้ำผักผลไม้ ผลไม้แปรรูป เครื่องปรุงรส เป็นต้น

4.ประเทศไทยจะเป็น TOP 5 ของโลกภายในปี 2563 : โดยประเทศที่ครองตลาดโลกในอันดับต้นๆ คือ อินเดีย สหรัฐอเมริกา บราซิล รัสเซีย จีน ซึ่งไม่ใช่ประเทศมุสลิม

5.ทั่วโลกยอมรับอาหารไทย : ว่ามีความโดดเด่นเรื่องรสชาติและดีต่อสุขภาพ อีกทั้งเชื่อมั่นในกระบวนการรับรองฮาลาล

ช่วงที่สองของงานสัมมนา รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ได้ทำการบรรยาย ในหัวข้อ  “มาตรฐานธุรกิจฮาลาล” โดยมีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ ดังนี้

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

การขยายตัวของธุรกิจฮาลาลในปัจจุบัน

เศรษฐกิจฮาลาล ประกอบไปด้วยธุรกิจ 7 ประเภท มูลค่ารวมประมาณ 3,517 พันล้านเหรียญสหรัฐ

แบ่งเป็น อาหาร 1,276 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การเงิน 1,538 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เสื้อผ้า 263 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ท่องเที่ยว163 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สื่อสารสันทนาการ 165 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ยา 82 พันล้านเหรียญสหรัฐ

เครื่องสำอาง 30 พันล้านเหรียญสหรัฐ

โดยปัจจัยการขยายตัวมาจากภาคการผลิตหลัก, อิทธิพลของค่านิยมอิสลาม รวมทั้งการขับเคลื่อนด้วยความจำเป็นของลูกค้าปลีกและลูกค้าธุรกิจ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล

มาตรฐานฮาลาล มีความสำคัญเนื่องจาก มุสลิมมีความเชื่อถือศรัทธาเสมอว่าอิสลามคือแนวทางการดำเนินชีวิต มาตรฐานฮาลาลเป็นข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงานตามบรรทัดฐานที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิตให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของผู้บริโภค

สิ่งต้องห้ามคือ สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์ประเภทนก ที่ไม่ได้รับการเชือดที่ถูกต้องตามหลักอิสลาม อาหารและเครื่องดื่มที่ได้จากพืชที่มีพิษหรือทำให้มึนเมา รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรม

โดยแนวทางการผลิตสินค้าฮาลาลของไทยได้มาตรฐานทั้งในส่วนวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สถานที่ เครื่องมือเครื่องจักร รวมทั้งการเก็บรักษา การขนส่ง การวางขาย ที่ต้องแยกไม่ปะปนกับสิ่งที่ไม่ใช่ฮาลาล เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดของผู้บริโภค

ความเชื่อมั่นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในตลาดโลก

สถานะของไทยในตลาดฮาลาลโลกอยู่อันดับที่ 10 โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 จะขึ้นมาอยู่ใน 5 อันดับแรก การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมีมูลค่า 276,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองฮาลาลมี 167,000 ชนิด

ด้านศักยภาพไทยในตลาดฮาลาล ผลิตภัณฑ์ไทยได้รับการยอมรับและเป็นที่เชื่อมั่นในมาตรฐานและกระบวนการตรวจรับรองฮาลาลของประชาคมโลก เครื่องหมายฮาลาลไทยถูกเรียกว่า Thailand Diamond Halal

ตราฮาลาลเหมือนเป็น The Second Brand ของผู้ประกอบการ ทุกวันนี้ฮาลาลกลายเป็น “โอกาส” ในเชิงการตลาด เพราะในขณะที่ตลาดโดยทั่วไปซบเซา ตลาดฮาลาลกลับโตสวนทาง ผู้ประกอบการมองว่าฮาลาลมีการใช้วิทยาศาสตร์และเรื่องจริยธรรมเข้ามาเกี่ยว มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานปกติทั่วไป จึงเกิดความเชื่อมั่นที่จะนำสินค้าละบริการของตัวเองเข้าสู่ตลาดฮาลาล

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

 

แสดงความคิดเห็น