ราคาของพลังงานลดลงส่งให้ดัชนีราคาผู้บริโภคคงที่

แม้ว่าเศรษฐกิจจะไม่ค่อยสดใส แต่ราคาสินค้าในหมวดต่างๆ ก็ไม่ได้ขยับขึ้นมากนัก หมวดอาหารปรุงเองและอาหารสำเร็จรูปปรับราคาขึ้นเล็กน้อย หมวดอื่นๆ อยู่ในสถานะหดตัว ทั้งนี้เป็นผลมาจากราคาของพลังงานลดแรงกดดันลง

ดัชนีราคาผู้บริโภค เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า หดตัว 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 11 ติดต่อกัน และหดตัว 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนแรกของปี 2558 พบว่า หดตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 10.9% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 อยู่ 1.1%
โดยดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน คิดเป็น 70.09 % และดัชนีราคากลุ่มอาหารสดและพลังงาน คิดเป็น 26.91%

ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน
      ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ในเดือนพฤศจิกายน พบว่า สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 โดยขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 73 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการขยายตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือน ของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 8.1% และสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557

ดัชนีราคากลุ่มอาหารสดและพลังงาน
     ดัชนีราคากลุ่มอาหารสดและพลังงาน ในเดือน พฤศจิกายน พบว่า หดตัว 5.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน และหดตัว 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 5.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 อยู่ 18.4% และสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 อยู่ 0.7%
โดยดัชนีราคาอาหารสดและพลังงาน ประกอบด้วย ดัชนีราคาอาหารสด คิดเป็น 57.67% และดัชนีพลังงาน คิดเป็น 42.33% และคิดเป็น 15.52% และ 11.40%ของดัชนีราคาผู้บริโภค ตามลำดับ

ดัชนีราคาอาหารสด
      ดัชนีราคาอาหารสด เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน แต่หดตัว 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หดตัวเป็นครั้งแรกหลังขยายตัวมา 8 เดือนติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 31.3% และสูงสุดเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557

ดัชนีราคาพลังงาน
      ดัชนีราคาพลังงาน เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า หดตัว 14.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกัน และหดตัว 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 14.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 อยู่ 0.5% และสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2553 อยู่ 0.8%

ดัชนีราคาผู้บริโภคจำแนกตามหมวดสินค้า
     ดัชนีราคาผู้บริโภค ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 33.48% และดัชนีราคาที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็น 66.52%
ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม
   ดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 131 ติดต่อกัน แต่หดตัว 0.6% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการหดตัวครั้งแรกหลังจากขยายตัว 7 เดือนติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.2% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 -2557 อยู่ 25.7%
โดยดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ดัชนีราคาอาหารปรุงที่บ้าน คิดเป็น 56.90%  และดัชนีราคาอาหารสำเร็จรูป คิดเป็น 43.10% ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค คิดเป็น 19.05% และ 14.43% ตามลำดับ

ดัชนีราคาอาหารปรุงที่บ้าน
    ดัชนีราคาอาหารปรุงที่บ้าน เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน แต่หดตัว 1.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นครั้งแรก หลังขยายตัวมา 8 เดือนติดต่อกัน หาพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 28.8%
โดยดัชนีราคาอาหารปรุงทีบ้าน ประกอบด้วย ดัชนีราคาข้าว แป้ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ง คิดเป็น 18.06%,ดัชนีราคาเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ำ คิดเป็น 33.35%,ดัชนีราคาไข่และผลิตภัณฑ์นม คิดเป็น 9.30%,ดัชนีราคาผักและผลไม้ คิดเป็น 20.75%,ดัชนีราคาประกอบอาหาร คิดเป็น 9.30% และดัชนีราคาเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮลล์ คิดเป็น 9.24%

ดัชนีอาหารสำเร็จรูป
    ดัชนีอาหารสำเร็จรูป เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 โดยขยายตัว 1.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 131 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 21.1%
โดยดัชนีราคาอาหารสำเร็จรูป ประกอบด้วย ดัชนีราคาอาหารบริโภคในบ้าน คิดเป็น 62.16% และดัชนีราคาอาหารบริโภคนอกบ้าน คิดเป็น 37.84% และคิดเป็น 8.97% และ 5.46% ของดัชนีราคาผู้บริโภค ตามลำดับ

ดัชนีราคาหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม
   ดัชนีราคาหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า หดตัว 2.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 12 ติดต่อกัน และหดตัว 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 2.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 2.3%
โดยดัชนีราคาหมวดที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย ดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า คิดเป็น 4.60%,ดัชนีราคาหมวดเคหะสถาน คิดเป็น 24.14%,ดัชนีราคาหมวดกาตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล คิดเป็น 9.83%, ดัชนีราคาหมวดพาหนะการขนส่งและการสื่อสาร คิดเป็น 38.40%, ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงและการศึกษา คิดเป็น 9.07% และดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ คิดเป็น 1.80%

ดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า
     ดัชนีราคาหมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 โดยขยายตัว 0.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 67 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.2% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 0.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสุงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 1.8%

ดัชนีราคาหมวดเคหะสถาน
    ดัชนีราคาหมวดเคหะสถาน ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ขยายตัว 0.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 76 ติดต่อกัน แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 0.7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 5.7%
ดัชนีราคาหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล
   ดัชนีราคาหมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 โดยขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 131 ติดต่อกัน และขยายตัว 0.04% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 4 ติดต่อกัน หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 1.0% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสุงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 5.4%
ดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร
    ดัชนีราคาหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า หดตัว 6.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งหดตัวเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน และหดตัว 0.5% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า หดตัว 6.6% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของ 2548 – 2557 อยู่ 2.7%
ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงและการศึกษา
   ดัชนีราคาหมวดการบันเทิงและการศึกษา ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า ขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวเป็นเดือนที่ 66 ติดต่อกัน  แต่ทรงตัว เมื่อเทียบกับเดือนทีผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 0.9% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 1.3%
ดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
   ดัชนีราคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเดือนพฤศจิกายน 2558 พบว่า สูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2548 โดยขยายตัว 1.8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัวติดต่อกันเป็นเดือนที่ 56 และขยายตัว 0.03% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา หากพิจารณา 11 เดือนของปี 2558 พบว่า ขยายตัว 2.1% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวสูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2548 – 2557 อยู่ 22.1%

แสดงความคิดเห็น