โครงการชั่งหัวมัน ไร่ของพ่อกับความพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกรวมไว้ในพื้นที่

ไร่ของพ่อกับความพอเพียง

ย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ.2551 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือ ประมาณ 120 ไร่ ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ทรงซื้อแปลงติดกันเพิ่มอีก 130 ไร่ รวมเป็น 250 ไร่ ซึ่งที่ดินในบริเวณนี้มีความแห้งแล้ง เสื่อมโทรม และกันดาร

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดำริให้ทำโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรในพื้นที่ดังกล่าว โดยการรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกรวมไว้ในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินโครงการ พระองค์พระราชทานหัวมันเทศที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานนำไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน บนพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล ก่อนเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร และเมื่อเสด็จกลับมาประทับที่วังไกลกังวล ทรงพบว่า หัวมันที่วางไว้บนตาชั่งนั้นแตกใบอ่อนขึ้นมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำไปแยกปลูกลงในกระถางไว้ และโปรดเกล้าฯ พระราชทานต้นมันเทศนี้มาปลูกขยายพันธุ์ในพื้นที่ของโครงการ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ ชั่งหัวมัน ที่ได้พระราชทานให้แก่โครงการนี้

“โครงการชั่งหัวมัน” ตามพระราชดำริ มีเป้าหมายในการสนองพระราชประสงค์และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้เป็นศูนย์รวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจของอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งการจัดการฟาร์มโคนม โรงเลี้ยงไก่ไข่ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ และสเตอริไรส์ ตลอดจนมีหน่วยทดลองพลังงานทดแทน  เช่น ทุ่งกันหันลม พลังงานแสงอาทิตย์ และไบโอดีเซล

สำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ โครงการชั่งหัวมัน ขึ้นชื่อว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ภายใต้การกำกับดูแลกระบวนการผลิตจากนักวิชาการที่มีความชำนาญ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงบรรจุภัณฑ์ เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาจำหน่ายนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีการรับรองถูกต้องตามมาตรฐานทุกประการ

“โครงการชั่งหัวมัน” เป็นการทำงานแบบบูรณาการจากหน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อร่วมกันดูแลรักษา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในปัจจุบัน “โครงการชั่งหัวมัน” ก้าวสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน โดยสามารถเข้าชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เสื่อมโทรม จนพัฒนากลายเป็นพื้นที่สีเขียว สามารถทำการเพาะปลูกพันธุ์พืชต่างๆ รวมถึงรวมทั้งการปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และหน่วยพลังงานทดแทน

เรียบเรียงจาก : โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

แสดงความคิดเห็น