“ภาพเขียนคู่แผ่นดิน” พระอัจฉริยภาพด้านจิตรกรรม พ่อหลวงรัชกาลที่ 9

งานจิตรกรรมนับเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัย พระองค์ทรงเริ่มวาดภาพเมื่อพระชนมายุได้ 10 พรรษา โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2480-2484 ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในทุกๆ ด้าน หนึ่งในนั้นที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยก็คืองานจิตรกรรม ที่ทรงได้ฝากภาพเขียนฝีพระหัตถ์อันล้ำค่าไว้มากมาย เป็นมรดกคู่แผ่นดินไทย

จิตรกรรมฝีพระหัตถ์

นับเป็นหนึ่งในงานศิลปะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัย พระองค์ทรงเริ่มวาดภาพเมื่อพระชนมายุได้ 10 พรรษา โดยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2480-2484 ทรงศึกษาด้วยพระองค์เอง ทรงฝึกเขียนและทรงศึกษาจากตำราต่างๆ เมื่อทรงสนพระราชหฤทัยในงานของศิลปินผู้ใดก็จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมศิลปินผู้นั้นถึงที่พัก เพื่อทรงทอดพระเนตรวิธีการทำงานของศิลปินผู้นั้น

พระอัจฉริยภาพ ด้านจิตรกรรม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเริ่มการเขียนภาพอย่างจริงจังในปี พ.ศ.2502 โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้จิตรกรไทยเข้าเฝ้าฯ และถวายคำปรึกษา จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สร้างสรรค์ออกมาสามารถจำแนกออกได้ 3 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ ลักษณะภาพแบบเหมือนจริง (Realistic) ลักษณะทางคตินิยมแบบเอกซ์เพรสชันนิสม์ (Expressionism) และศิลปะลักษณะแบบนามธรรม (Abstractionism) โดยเทคนิคที่พระองค์ทรงใช้มากเป็นพิเศษในการเขียนภาพคือเทคนิคสีน้ำมันบนผ้าใบ

ช่วงประมาณปี พ.ศ. 2502-2507 ผลงานที่พระองค์ทรงเขียนขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ และภาพสมเด็จพระบรมชนกนาถ อีกทั้งยังมีผลงานภาพเขียนอีกหลายชิ้นที่ทรงเขียนภาพหุ่นนิ่งและภาพทิวทัศน์

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 พระองค์ทรงเริ่มเขียนภาพที่มีลักษณะเป็นภาพนามธรรมมากขึ้น ที่ทรงแสดงออกมาด้วยการใช้ฝีแปรงหยาบๆ สีสันตัดกันกลมกลืนได้ลงตัว เช่น ภาพดินน้ำลมไฟ ภาพมือแดง เป็นต้น ในระยะเวลาต่อมาทรงเขียนภาพผสมผสานระหว่างธรรมชาติที่ทรงเห็นกับพระราชดำริส่วนพระองค์ แต่มีการตัดทอนและเพิ่มเติมแนวความคิดส่วนพระองค์ จนทำให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่ขึ้นมา และเริ่มมีบางภาพที่มีรูปร่างของคนเต็มตัว

ในระยะเวลาราว 8 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงวาดภาพจิตรกรรมไว้กว่าร้อยภาพ ทรงลงพระนามในแต่ละภาพว่า “ภ.อ.” จากนั้นก็มิได้ทรงเขียนภาพอีกเนื่องจากทรงมีพระราชภารกิจมากขึ้น

นอกจากผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ยังทรงประดิษฐ์บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) ที่ใช้อักษรไทยประดิษฐ์ พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยมาตลอด โดย ส.ค.ส. ฉบับแรกที่พระราชทานคือ “วันปีใหม่ปี พ.ศ. 2530”

ผลงานทั้งหลายนี้แสดงถึงพระอัจฉริยภาพในด้านจิตรกรรมภาพเขียนอันงดงามของพระองค์ ให้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้คน พระองค์ทรงฝากภาพเขียนอันล้ำค่าไว้กับแผ่นดิน

เรียบเรียงจาก หนังสือ ๙๙ เรื่องที่ยิ่งใหญ่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แสดงความคิดเห็น