พาณิชย์ สร้างระบบ DBD e-filing เพื่อ SME

กระทรวงพาณิชย์ สร้างนวัตกรรมเชื่อมโยงระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ (DBD e-filing) หวังเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SME

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยว่า กรมได้ร่วมมือกับสำนักงานบัญชีกว่า 121 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงหอการค้าไทย และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (สสว.) จัดอบรมในเรื่องบัญชี การเงิน และภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรม ยังร่วมมือสร้างนวัตกรรมของระบบบัญชี เพื่อเชื่อมโยงกับระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ(DBD e-filing) เพื่อขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME ให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นเพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการบริหารองค์กร
โดยการจัดอบรมจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2559 รวม 10 ครั้ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งเป้าหมายมีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 1,000 คน สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร “บัญชี…ชี้ช่องรวย” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งติดต่อขอรับใบสมัคร และเข้ารับการตรวจประเมินได้ที่ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 4981 และทาง e-mail:[email protected]

แสดงความคิดเห็น