เมียนมาเร่งกระตุ้นการขนส่งทางน้ำให้เติบโต

เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนาท่าเรือ 6 แห่งทางทะเล 4 แห่งบนแม่น้ำอิรวดี และ 2 แห่ง บนแม่น้ำชินวิน ซึ่งการปิดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญของแผนแม่บทการขนส่งแห่งชาติ

เมียนมาเร่งกระตุ้นการขนส่งทางน้ำให้เติบโต

เมื่อเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา รัฐบาลเมียนมาได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนพัฒนาท่าเรือ 6 แห่งทางทะเล 4 แห่งบนแม่น้ำอิรวดี และ 2 แห่ง บนแม่น้ำชินวิน ซึ่งการปิดช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งเป็นประเด็นสำคัญของแผนแม่บทการขนส่งแห่งชาติ

Mr. Phyo Min Thein หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลท้องถิ่นในกรุงย่างกุ้ง กล่าวว่า ถนนและทางรถไฟเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการช่วยพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ที่จะกลายเป็นเส้นทางหลักขนส่งสินค้าหลักของเมียนมา อีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือการพัฒนาเส้นทางการเดินเรือให้มีการแข่งขันกันมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดด้านค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทำให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็น ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ที่กำหนดไว้ในแผนของรัฐบาลจำเป็นต้องพึ่งพาหุ้นส่วน การลงทุนจากภาคเอกชน ซึ่งในภาคการขนส่งต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

จากรายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ระบุถึงการลงทุนในการขนส่งทางน้ำ พบว่ามีผลผลการตอบแทนการลงทุนในระดับดี สร้างเครือข่ายการขนส่งทางน้ำ เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างย่างกุ้ง และมัณฑะเลย์ ซึ่งการลงทุนในการพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางน้ำจะช่วยยกระดับท่าเรือในพื้นที่ที่ยังด้อยพัฒนา ซึ่งการขยายเส้นทางการเดินเรือในแม่น้ำอิรวดีไปยังเมืองมัณฑะเลย์ 1.5- 2 เมตร จะทำให้เรือขนส่งสินค้าขนาด 500 ตัน สามารถสัญจรไปทางแม่น้ำด้วยความเร็วสูงตลอดทั้งปี

แสดงความคิดเห็น