เริ่มแล้ว!! มาตรการส่งเสริม SME ลงทุนคอมพิวเตอร์ นำรายจ่ายหักภาษี

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีการซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักภาษีได้ 1 เท่า

มาตรการส่งเสริม SME ลงทุนคอมพิวเตอร์ นำรายจ่ายหักภาษี

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ออกตามความประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 647) พ.ศ.2560 โดยมีใจความสำคัญอยู่ที่การสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่มีการซื้อหรือจ้างทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือค่าใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาหักภาษีได้ 1 เท่า โดยหักได้ตามจริงไม่เกิน 1 แสนบาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2562

ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ดังกล่าว จะมีผลบังคบใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

อ่านฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/113/4.PDF

แสดงความคิดเห็น