3 เรื่องก่อนเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องรู้

3 เรื่องต้องเริ่มก่อนทำธุรกิจ หากไม่อยากผิดกฎหมาย!

3 เรื่องก่อนเริ่มต้นธุรกิจที่ต้องรู้

จดทะเบียนนิติบุคคล

การจดทะเบียนนิติบุคคลนับเป็นสิ่งแรกของคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจต้องทำ เพื่อให้ได้เลขนิติบุคคล 13 หลัก อันจำเป็นสำหรับการติดต่อราชการในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญต่อการทำธุรกิจของคุณ และในปัจจุบันการจดทะเบียนนิติบุคคลสามารถทำได้แม้จะเป็นเจ้าของคนเดียว

สามารถจดทะเบียนฯ ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) 

ขึ้นทะเบียนนายจ้าง-ลูกจ้าง

กรณีที่ธุรกิจของ SME มีลูกค้าตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปจำเป็นต้องไปขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เพื่อให้ได้สิทธิ์ประกันสังคมตามกฎหมายแรงงานต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ ภายใน 30 วันตั้งแต่รับเข้าทำงาน มิฉะนั้นนายจ้างอาจต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน  20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เอกสารประกอบด้วย

          กรณีเป็นนิติบุคคล

 • แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส. 1-01)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายคำขอ
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01)หรือสำเนาหรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)
 • หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4)
 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฏากรกำหนด)

 

          กรณีเจ้าของคนเดียว

 • สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (คนต่างด้าวใช้สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบสำคัญประจำตัวของคนต่างด้าว)
 • สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่ออกตามกฎหมายอื่นซึ่งระบุชื่อที่อยู่ชัดเจน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบกิจการ
 • โรงงาน ( ร.ง.4 ) หรือสำเนาหรือภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.20)

หรือสำเนา หรือภาพถ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.20)

 • แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
 • หนังสือมอบอำนาจ (เฉพาะกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทน พร้อมติด

อากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด)

          สำหรับลูกจ้าง

 • กรอกแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการออกให้
 • สำเนาใบอนุญาตทำงานและสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานและ

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ประกันตนเป็นชาวต่างชาติ

 • ลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

(สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

*กรณีกิจการเป็นเจ้าของคนเดียว เจ้าของกิจการคือนายจ้างไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนได้

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

หาก SME มีรายได้ทางธุรกิจมากกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (เคยเห็นบิลเงินสดตามร้านอาหารในห้างสรรพสินค้ากันไหมที่เขาเรียกเก็บผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีก 7% โดยร้านค้าส่วนใหญ่เลือกที่จะผลัก “ภาระ” ไปให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้ชำระแทน

สามารถตรวจสอบกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/7052.0.html

สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่ http://vsreg.rd.go.th/mainreg.html

 

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น