มูลค่าการส่งออกผัก-ผลไม้ของเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ตามรายงานของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม พบว่าการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ของเวียดนาม เพิ่มขึ้นร้อยละ 41.2 ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2017 คิดเป็นมูลค่า 2.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

มูลค่าการส่งออกผัก-ผลไม้ของเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง

การส่งออกสินค้าเกี่ยวกับผักและผลไม้ของเวียดนาม มีตลาดส่งออกที่สำคัญ 4 ประเทศ ได้แก่ จีน คิดเป็นร้อยละ 76 ญี่ปุ่น คิดเป็นร้อยละ 3.6 สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 2.9 และเกาหลีใต้ คิดเป็นร้อยละ 2.6 ของการส่งออกทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวม 2.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2017

อย่างไรก็ตาม ผลไม้บางชนิดของเวียดนามมีการปรับราคาลง เช่น มะพร้าวที่มีราคาลดลงในสหรัฐฯ และจีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากการแข่งขันในตลาดมีเพิ่มมากขึ้นจากประเทศคู่แข่ง

ขณะที่ ผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น แก้วมังกรกลับมีราคาเพิ่มสูงขึ้น จากเดิมราคากิโลกรัมละ 25,000 ดอง เพิ่มขึ้นเป็น 55,000 ดอง เพราะเป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกเป็นอย่างมาก อีกทั้งด้วยสภาพอากาศในเวียดนามที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้า จึงทำให้ราคาสูงขึ้นตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น