เปิดโผ 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 4 ภูมิภาค

“กระทรวงท่องเที่ยวฯ เปิดโผ 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว” เน้นสร้างสมดุล ยั่งยืน และกระจายรายได้อย่างทั่วถึง

เปิดโผ 6 เขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 4 ภูมิภาค

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลและ ท่านรัฐมนตรีฯ กอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร ที่เน้นเรื่องเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนั้น  ทางกระทรวงฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำการศึกษาพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อจัดทำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีก 6 เขตจากของเดิมที่มีอยู่ 8 เขต รวมเป็นทั้งหมด 14 เขต

โดยการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เกิดขึ้นภายใต้ความมุ่งหวังในการสร้างความเป็นเอกภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่จัดทำขึ้นผ่านการบูรณาการ และ การทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งในระดับภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าว จะนำความโดดเด่น และ อัตลักษณ์ของพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มาสร้างการรับรู้ในวงกว้างแก่ตลาดนักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจำภาพลักษณ์ของพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และพัฒนากลไกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางการท่องเที่ยว เพื่อให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นได้รับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถกระจายรายได้และนักท่องเที่ยวจากเมืองหลัก สู่เมืองรองต่างๆ

นอกจากนั้น กระทรวงท่องเที่ยวฯ และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะร่วมกันดำเนินการทบทวนความเหมาะสมของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 6 เขต ใน 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 1 แห่ง คือ เขตวิถีชีวิตชุมชน และ อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 แห่ง คือ เขตยุคก่อนประวัติศาสตร์

ภาคกลาง 2 แห่ง ได้แก่ เขตผจญภัยผืนป่าโลกตะวันออก และ เขตวิถีชีวิตคาบสมุทร

ภาคใต้ 2 แห่ง ได้แก่ เขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และ เขตพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยด้วยว่า “จากการประกาศเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา พบว่า เขตพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เขตที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั้น  ประสบความสำเร็จในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นผลให้ในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว มีทิศทางในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 

แสดงความคิดเห็น