สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SME 4.0

สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาในการดำเนินการลงจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

สมอ. ติดปีก OTOP นำ QR CODE มาช่วยพัฒนาสู่ SME 4.0

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เสริมศักยภาพผู้ผลิตชุมชนที่ได้รับการรับรอง การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วย QR CODE  ให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองได้อย่างสะดวกผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า ขณะนี้ สมอ. ได้นำนวัตกรรมการเข้าถึงข้อมูลด้านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยเพิ่ม QR CODE ในใบรับรองเรียบร้อยแล้ว โดยให้ผู้ได้รับการรับรองนำไปแสดงบนฉลากของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับรองของผลิตภัณฑ์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับการรับรอง มผช. ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น

นอกจากนี้ สมอ. ได้ปรับปรุงกระบวนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยลดระยะเวลาในการดำเนินการลงจาก 73 วันทำการ เหลือ 33 วันทำการ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับใบรับรอง มผช. ที่แสดงเครื่องหมาย QR CODE เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา สำหรับผู้ประกอบการ   ที่ได้รับการรับรอง มผช. ภายในปี 2558-2560 นั้น สมอ. จะดำเนินการจัดส่ง QR CODE ให้กับผู้ประกอบการย้อนหลังต่อไป โดยเครื่องหมาย QR CODE จะเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองผลิตภัณฑ์ เช่น รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ อายุการรับรองผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้า มผช.

นอกจากนี้ การลดขั้นตอนการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข โดยคำนึงถึงความพร้อมและศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ยื่นคำขอ และความพร้อมของสถานประกอบการ เช่น จะต้องมีเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และต้องมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ชุมชนเพียงพอสำหรับการเก็บตัวอย่างเพื่อทำการตรวจสอบตามที่มาตรฐานกำหนด

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้ผู้ผลิตชุมชนขอรับการรับรองได้อย่างรวดเร็วแล้ว  ขั้นตอนกระบวนการออกใบรับรอง มผช. ยังมีความชัดเจน โปร่งใสยิ่งขึ้น และเป็นไปตามแนวทางสากล

แสดงความคิดเห็น