เดินหน้าระเบียบการปล่อย-เคลื่อนย้ายมลพิษ 9 กลุ่มอุตสาหกรรม

การรายงานดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปกับ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับการปลดปล่อยมลพิษและของเสียจากโรงงาน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมออกระเบียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ หรือ Pollutant Release and Transfer Registers : PRTR  ใน  9 กลุ่มอุตสาหกรรม  ได้แก่

1.อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

2.อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

3.อุตสาหกรรมโรงกลั่น โรงแยกก๊าซ และผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

4.อุตสาหกรรมโลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ

5.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า

6.อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

7.อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง

8.อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

9.กิจการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย

โดยให้ผู้ประกอบการทั้ง 9 กลุ่มดังกล่าว เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการปลดปล่อยสารเคมีจากโรงงาน  อาทิ ปริมาณการปลดปล่อยหรือทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย และของเสีย โดยการรายงานดังกล่าวได้เริ่มในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่ ปี 2556 และจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2559 และในอนาคตจะขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี  และทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมระหว่างสังคมและโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมผลักดันพื้นที่อีอีซีเป็นพื้นที่สีเขียวควบคู่กับการขยายตัวในอนาคตอีกด้วย

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเตรียมเร่งออกระเบียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR)  โดยให้โรงงานรายงานปริมาณการปลดปล่อยหรือทิ้ง น้ำเสีย อากาศเสีย และของเสียออกจากโรงงานไปบำบัดหรือกำจัด เพื่อติดตามตรวจสอบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น โดยการรายงานดังกล่าวจะเชื่อมโยงไปกับ กรมควบคุมมลพิษ เพื่อนำมาจัดทำระบบฐานข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณชนเกี่ยวกับการปลดปล่อยมลพิษและของเสียจากโรงงาน

ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าวได้เริ่มในพื้นที่จังหวัดระยองตั้งแต่ ปี 2556   มีโรงงานที่เข้าร่วมกว่า 200 ราย ตั้งแต่ ปี2556 จนถึงปัจจุบัน  และได้ขยายไปยังจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2559 และในอนาคตจะขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมยังดำเนินการจัดอบรมการประเมินการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ และจัดทำคู่มือเผยแพร่ทางออนไลน์พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาการประเมินแก่โรงงานเพื่อสร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่โรงงานและชุมชน

แสดงความคิดเห็น