SME กัมพูชาถูกกระตุ้นให้ชำระเงินแบบดิจิทัล

ผู้ประกอบการ SME กัมพูชาถูกกระตุ้นให้ปรับตัวเข้ากับระบบดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับภูมิภาค

Mr. Tram Iv Tek รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคมกัมพูชา กล่าวว่า การยอมรับในเทคโนโลยีของสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการ SME จะช่วยให้สร้างความแตกต่าง และยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจ

โดยภาครัฐจำเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ให้ผู้ประกอบการ SME ให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ รวมถึงสร้างแอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME กัมพูชา

“ปัจจุบันชาวกัมพูชามีอัตราการใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น โดยผู้ประกอบการ SME กัมพูชาต้องปรับตัว และเรียนรู้เพื่อให้ก้าวทันต่อการเติบโตของเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน หากไม่เร่งปรับตัว จะเป็นการปิดโอกาสทางการแข่งขันในระดับภูมิภาคและต่างประเทศ” Mr. Tram กล่าว

แสดงความคิดเห็น