ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทในเมียนมา

ต่างชาติที่อยากไปตั้งบริษัทต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้!

ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทในเมียนมา

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

  1. กิจการเจ้าของคนเดียว การดำเนินกิจการโดยผู้เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวไม่จำเป็นต้องยื่นขอจดทะเบียน
  2. ธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ประกอบการรับผิดชอบตามข้อตกลงในการก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งมีจำนวนของผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่า 20 คน ตามกฎหมาย Partnership’s Act of 1932 ห้างหุ้นส่วนอาจจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้
  3. บริษัท จำกัด ซึ่งมีดำเนินธุรกิจลักษณะตัวแทน
  • บริษัทต่างชาติสามารถแต่งตั้งบุคคลหรือผู้ประกอบการเป็นตัวแทนธุรกิจในเมียนมาได้ โดยตัวแทนจะต้องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ของเมียนมา
  • การตั้งบริษัทหรือสำนักงานสาขา บริษัทต่างชาติหรือสำนักงานสาขาที่ตั้งในเมียนมาจะต้องขออนุญาตทำการค้า (Permit to Trade) จากกระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก่อนจดทะเบียนบริษัทกับสำนักงานจดทะเบียนโดยทั่วไป บริษัท จำกัด ในเมียนมาไม่มีกำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ แต่บริษัทของชาวต่างชาติและสาขาของบริษัทต่างชาติต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ

การขออนุญาตการลงทุน

สำหรับการลงทุนจากต่างชาติปัจจุบันเมียนมาได้ปรับรูปแบบให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยการลงทุนจะขออนุญาตผ่านคณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Committee: MIC) ประกอบด้วย

  1. การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ขนส่ง และเกษตร เป็นต้น
  2. การลงทุนในโครงการขนาดที่มีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  3. การลงทุนในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง
  4. การลงทุนในที่ดินหรืออาคารของรัฐ
  5. การลงทุนในโครงการที่รัฐบาลกำหนดให้ต้องส่งคำเสนอต่อ MIC

* อย่างไรก็ตามกิจการที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข MIC กระบวนการพิจารณาขออนุมัติการลงทุนจะเป็นหน้าที่ของ คณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (Directorate of Investment and Company Administration: DICA) ซึ่งส่งผลให้กระบวนการขออนุญาตลงทุนในเมียนมาง่ายและรวดเร็วขึ้น

ที่มา : Directorate of Investment and Company Administration
* นักลงทุนที่สนใจสามารถหารายละเอียดและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุนเมียนมาร์ (MIC) หรือ www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น