กระบวนการจัดตั้งบริษัทในเมียนมากับ DICA

ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจัดตั้งบริษัทในเมียนมา ศึกษาข้อมูลได้ที่นี่….

กระบวนการจัดตั้งบริษัทในเมียนมากับ DICA

 1. ตรวจสอบชื่อบริษัทกับคณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (Directorate of Investment and Company Administration: DICA) ได้จากฐานข้อมูลเว็บไซต์ของ DICA โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 วันทำการ

เอกสาร: แบบฟอร์มในการตรวจสอบรายชื่อธุรกิจ ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (DICA) ซึ่งปัจจุบันสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ DICA และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 1,000 จ๊าด (หรือประมาณ 1.3 เหรียญสหรัฐ)

 1. การขอรับเอกสารการจดทะเบียนบริษัทและส่งเอกสารให้กับคณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (DICA) ผ่านเว็บไซต์ของ DICA และส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้ DICA โดยขั้นตอนนี้ใช้เวลา 1 วันทำการ

เอกสาร:

 • ใบสมัคร (Application cover letter)
 • ใบคำร้องขอยื่นจดทะเบียน (Declaration of registration: Form 1)
 • แบบฟอร์มแสดงสถานะการจดทะเบียนสำนักงาน (Situation of registered office form)
 • หนังสือรับรองการแปลเอกสาร (Certificate of Translation)
 • ข้อมูลของผู้บริหารบริษัท (Form 26)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ (คือตราสารที่ผู้เริ่มจัดตั้งได้ตกลงร่วมกันจัดทำขึ้น ในการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของบริษัทวัตถุประสงค์ที่จะประกอบการ ทุน และรายละเอียดของผู้เริ่มจัดตั้ง)
 • ข้อบังคับของบริษัท
 • ใบสมัครสำหรับการขออนุญาตการลงทุน (Application form for permit: Form A)
 • หนังสือแสดงเจตจำนง (Statement) ของบริษัทเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัท และการยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องในการซื้อมาขายไป
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร หรือสำเนาบัตรประชาชนกรณีผู้บริหารเป็นชาวเมียนมา

* ค่าใช้จ่าย 5,100 จ๊าด (ประมาณ 3.9 เหรียญสหรัฐ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดต่อคือคณะกรรมการด้านการลงทุนและจดทะเบียนธุรกิจ (Directorate of Investment and Company Administration: DICA)

 1. ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน เริ่มต้นหลังจากได้รับหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดย DICA ผู้ประกอบการต้องเตรียมเอกสารชำระค่าธรรมเนียมที่ออกโดยศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) ของ DICA เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัท 50,000 จ๊าด และชำระค่าอากรแสตมป์ 60,000 จ๊าด ในการรับรองเอกสารหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดย DICA
 2. เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อดำเนินธุรกิจในเมียนมาโดยต้องมีชื่อบัญชีเป็นชื่อเดียวกับชื่อบริษัท
 3. ขอรับใบรับรองการจดทะเบียนชั่วคราวและใบอนุญาตทำการค้า หลังจากดำเนินขั้นตอนที่ 3 และ 4

****เอกสาร:

 • หนังสือข้อกำหนดและเงื่อนไข (Condition letter) ซึ่งออกโดย DICA
 • หนังสือรับรองการก่อตั้งบริษัทฉบับชั่วคราว (Temporary Incorporation Certification) ซึ่งออกโดย DICA
 • ใบอนุญาตทำการค้า (Temporary Permit to Trade) ซึ่งออกโดย DICA
 1. โอนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำและจัดส่งเอกสารอื่นๆ ทำการยืนยันที่อยู่สำนักงานบริษัทที่ทำการจดทะเบียนกับ DICA (ภายใน 1 เดือนหลังจดทะเบียน) จัดส่งหลักฐานยืนยันการโอนทุนจดทะเบียน และลงนามในหนังสือข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งออกโดย DICA

*****เอกสาร:

 • หนังสือแจ้งยอดเงินนำเข้าบัญชี (Credit Advice) เพื่อยืนยันการโอนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ
 • จัดส่งหนังสือข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งออกโดย DICA ที่ทำการลงนามโดยบริษัท
 1. ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งบริษัทถาวร ผู้ประกอบการจะได้รับหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทฉบับถาวร และใบอนุญาตการทำการค้าฉบับถาวรซึ่งออกโดย DICA ในการดำเนินธุรกิจในเมียนมา

ที่มา : Directorate of Investment and Company Administration

* นักลงทุนที่สนใจสามารถหารายละเอียดและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานส่งเสริมการลงทุนเมียนมาร์ (MIC) หรือ www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm

Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน ทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษาธนาคารกรุงเทพ คลิก หรือสายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น